โทรศัพท์ : 045-352097 | อีเมล์ : graduate.ubru@gmail.com
Previous Next
ข่าวสำหรับนักศึกษา 5

การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติและภาคพิเศษ 2/2557

หลักสูตรและจำนวนที่รับ

ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนที่จะรับ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

เทคโนโลยีวิศวกรรม

10

30

วิทยาศาสตรศึกษา

10

30

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น

-

40

 

 

 

 

 

คลิกที่นี้ เพี่อสมัครเรียน


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

ประกาศ กำหนดเวลาลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ดาวน์โหลด 3
ติดตามผู้บริหาร 1

                     

ผศ.ดร.ชมพูนุท  โมราชาติ
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                     

   ผศ.ดร.สุดาพร   ตังควนิช
   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

                      

อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน
  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     ฝ่ายบริหารและบริการ

 

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
งานประกันคุณภาพ 1

                                                             

           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                           รายงานประจำปีและการประเมินตนเอง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                             ประจำปีการศึกษา 2555
                     ปีการศึกษา 2556


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 2

รูปภาพกิจกรรม 17


แฟนเพจ

แบนเนอร์ 9