Previous Next

ทำเนียบบุคลากร

รศ.ชาญชัย สุกใส
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
บริการออนไลน์
แฟนเพจ
กรอกผลการเรียนและยืนยันผลการเรียนในระบบระดับบัณฑิตศึกษา 2

ระบบดูเกรดออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา

คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

 

ตัวอย่างการกรอกเข้าระบบ

user name : รหัสนักศึกษา

password : วัน/เดือน/ปีเกิด

              เช่น

user name : 56762440106

password : 08/10/2529

หมายเหตุนักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผ่านหลังเข้าใช้ระบบครั้งแรก

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ข่าวสำหรับนักศึกษา 8

ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  

ดูรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

ประกาศการขยายเวลาการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ดาวน์โหลด 6

1. ขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

2. ขอเทียบโอนผลการเรียน

3. คำร้องขอใบแทนใบประกาศ

4. คำร้องขอใบรับรอง ใบประกาศ หลังกำหนด

5. คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา

6. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล - ยศ

7. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา

8. คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

9. คำร้องขอลาออกและใบปลดหนี้สิน

10. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

11. คำร้องขอหนังสือรับรองสภาพเป็นนักศึกษา

12. คำร้องทั่วไป

13. บันทึกแบบสอบสวน

14. แบบใบลา

15. ใบมอบฉันทะ

16.การสำรวจอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

17.ใบ บว.1-5

18.แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 9 วันที่เสาร์ที่ 29 เมษายน  2559

 

คำนำ-สารบัญ

ปก

รูปแบบการนำเสนอ


        - กลุ่มการนำเสนอแบบบรรยาย
        - กลุ่มการนำเสนอแบบโปสเตอร์

 ภาคผนวก


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

คลิกดูรายละเอียด

             

                - Connect VPN แบบ L2TP

                - คู่มือการใช้งาน softether vpn client

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
งานประกันคุณภาพ 1

                                                             

           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                           รายงานประจำปีและการประเมินตนเอง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                             ประจำปีการศึกษา 2555
                     ปีการศึกษา 2556


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1

ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

 

ชื่อผลงานวิจัย

ผู้นำเสนอผลงาน

หน้า

การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องตาลโตนด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นันท์นภัส  คุชิตา

8-15

แนวทางเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เพชรา  ฤทธิรัตน์   

140-145

แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมครามบ้านหนองไผ่ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

หาญวิชัย  เพียมณี

 

153-162

บทบาทในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำเทียนโบราณ ของเทศบาลเมืองเดชอุดมอำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

บังอร  บุตตะแสง  

171-178

การพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับและบัวสรรค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านผึ้งตก อำเภอวารินชำราบ ตำบลโนนผึ้ง จังหวัดอุบลราชธานี

วีระพงษ์  ไชยเดช

 

179-185

การวิเคราะห์งบประมาณและระดับความสำเร็จของผลสำเร็จต่อประโยชน์ของประชาชนเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

อณินชญา  ป้องเศษ

 

192-198

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ (MICE) ในจังหวัดขอนแก่น

ศิริวัฒนา  ทองนุช

207-214

การนำนโยบายการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ภัคจิรา  แสนใจ

 

215-220

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา พัทยา  2 โฮมสเตย์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น

แพรวพันธ์  ตะนะโส

 

257-262

การจัดการความรู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

จินตนา  นาควิเชียร

306-311

การบริหารจัดการของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย ตำบลบ้านกงอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 

อุบลรัตน์  เล้าสกุล

 

351-356

การพัฒนาการผลิตหม่ำสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองเมืองพล

อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

จีระศักดิ์  โชติอ่อน

 

357-368

ศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

พงศธร  จรุงไทย

 

407-413

การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองกวาง ตำบลศรีสุข

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มิ่งขวัญ  พรรัตนโชค

 

430-436

แนวทางการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

อาภาภร  สาระพันธ์

 

437-443

การพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มสตรีบ้านหนองมะนาว

ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

พิชชาพร  พงษา

 

462-467

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วนิดา  ภูศิริ

 

468-475

แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การประหยัดพลังงานระดับครัวเรือนของประชาชน ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

อุมาวรรณ  แสงสนิท

 

517-526

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเฝ้าระวังสูงสุด:

กรณีศึกษาชุมชนสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วัชระ  มะรังศรี

 

544-552

การศึกษาการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เทศบาลตำบลเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

ศิริพัชชา  ชินอ่อน

 

565-569

การดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอำนาจเจริญ

ศุภลักษณ์  ชัยรัตน์

 

570-577

การส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา: กรณีศึกษากลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตำบลท่าศาลา  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

ทรัพย์สิน  ศรีเชื้อ

 

584-589

แนวทางการระดมทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดมหาสารคาม

วิไลวัลย์  ระวาทชัย

 

590-598

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะในเขตตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เบญญาภา  กสิโสภา

 

644-655

แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนในเขตตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เดชา  จันทุมา

 

656-657

การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

มรกต  ศรีโชค

658-664

แนวทางการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคในเขตตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ศุภกานต์  รัตนจารุวัฒน์

 

665-670

การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธานี

มงคล  ศุภสุข

671-676

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หาญชัย  ลาวัลย์

696-703

การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ธีระนุช  น้อยคำพวง

 

717-721

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลคำไหลบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

สุพัตรา  โลหะกุล

 

73-737

การส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าทอมือบ้านทุ่งนาเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

สายขวัญ  สมิตร

 

738-744

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานต้นไหลตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี

จีระนัน  ธนูศร

 

745-751

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

สิทธิศักดิ์  วงศ์สุพรรณ์

 

758-762

ความรู้ความเข้าใจและการถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

สมเกียรติ  ปิ่นแก้ว

 

763-768

บทบาทของเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กับการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กัญญาณัฐท์  สนใจ

 

769-774

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน

พุฒิพงศ์  ศรีวงศ์ษา

 

789-795

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ณิชกานต์  สอยโว

 

814-821

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ปิยพงษ์  ช่างเหลา

835-840

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้นำชุมชน

ศุภชาติ  สุริยสุภาพงศ์

841-845

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ทินวัฒน์  วงศ์มาศ

 

860-868

 

 

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

รูปภาพกิจกรรม 20


แบนเนอร์ 0