โทรศัพท์ : 045-352097 | อีเมล์ : graduate.ubru@gmail.com
Previous Next
ข่าวสำหรับนักศึกษา 7

ประกาศ การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คลิกดูรายละเอียด

 

ประกาศ  สาขาที่ งดรับสมัครในภาคเรียนที่ 1/2558

 หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

 

กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)

 ประจำภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา 2557

คลิกดูรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

 

           กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานโปรแกรมพิเศษ ก่อนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7  (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

- กำหนดการโปรแกรมที่ 1 เขมร 2 วัน 1 คืน

                 - กำหนดการโปรแกรมที่ 2 ลาวใต้จำปาสัก 2 วัน 1 คืน


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ดาวน์โหลด 3

ายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding)
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium)
ครั้งที่ 7 วันที่อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

 

คำนำ-สารบัญ

ปก

รูปแบบการนำเสนอ


        - กลุ่มการนำเสนอแบบบรรยาย
        - กลุ่มการนำเสนอแบบโปสเตอร์

 ภาคผนวก


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ติดตามผู้บริหาร 1

                     

ผศ.ดร.ชมพูนุท  โมราชาติ
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                     

   ผศ.ดร.สุดาพร   ตังควนิช
   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

                      

อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน
  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     ฝ่ายบริหารและบริการ

 

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
งานประกันคุณภาพ 1

                                                             

           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                           รายงานประจำปีและการประเมินตนเอง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                             ประจำปีการศึกษา 2555
                     ปีการศึกษา 2556


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 4

สารบัญ

บทบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.): กรณีศึกษา สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี
   - ชนาธิป  เอกศริ และ ธรรมวิมล  สุขเสริม

แนวทางการจัดการความรู้ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
   นพพร จันทรเสนา นครชัย  ชาญอุไร และ ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์

ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน  
อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
   - ประหยัด  ช่อไม้ และ อารยา  ปรานประวิตร

การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
  -พระชายชาญ  วงศ์ภักดี

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
  -พลากร วิชาสวัสดิ์และ ธรรมวิมล สุขเสริม

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  -พิชญาฏา  พิมพ์สิงห์

ศักยภาพของแกนนำผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกรณีศึกษา : ชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มบุญ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  -พิมพ์ปวีณ์  มณีรัตน์ กุลชลี  ตันติรัตนวงศ์  และ สาโรจน์  เพชรมณี

แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
  -ภาดา  ทาสีเงิน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่
  -ภูมิวัฒน์  พรวนสุข

ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับสตรีกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 -ศิริพร ปันนุ้ย อารี  พุ่มประไวทย์ และ สาโรจน์ เพชรมณี

การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
  -สุรัตน์วดี  บัวเพชร และ อโนทัย  ประสาน

สภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี
 -อรนิตย์  สุวรรณไตรย์  ชวนคิด  มะเสนะ และ  อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์

 

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

บทบรรณาธิการและสารบัญ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-นันทิยา  สร้อยนาค

การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-พจมาลย์  เศษน้อย

การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-พิมพ์ใจ  การัตน์

การพัฒนาชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย
-มลิวัลย์  อุ่นอ่อน

รูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
-
รัชนี  อุทธสิงห์

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
-
ละอองดาว  แก้วดี

คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
-
วินัย  หมื่นรักษ์

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด เที่ยวเมืองอุบล ยลคำขวัญ    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
มปอง  สว่างวงศ์

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27
-
สุพรรณี  อาวรณ์

การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
-
สุมาลี  ศรีจันทร์

การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-
อรวรรณ์  มันใส

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  4
-
อรอนงค์  ดุมนิล 

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  3
-
อังคณา   ผุยพรม

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2     
-อัษฎาวุธ  สุวรรณดี

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล
-
ตะวัน  ทองสรรค์

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
-
สิรินรดา  สุภักดี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-
สุวิวรรณ  แสงยะรักษ์

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

journal2557
บทบรรณาธิการและสารบัญ
 
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-
จอมพล อุ่นอ่อน 
 
 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1
-
โฉมยงค์  มิมาชา

 
 

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
-
ฐิติยา  ปทุมราษฎร์

 
 

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-
ธัญพร  สายชมภู

 
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 2
-
นวลฉวี  พูลทอง

 
 

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
-
พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (บัวศรี)

 

 

การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอน     ศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี
-
พระมหาไชยฤทธิ์  ชยานนฺโท (งามแสง) 

 
 

ารศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี
-
พิศมัย  นิติศักดิ์

 
 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต   พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
-
พุทธพร  ล่ำประไพ

 

 

การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
-
ภรณี  หลาวทอง

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนตำบลโคกพระ ตำบลมะค่า และตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
-
สัญญา  เคณาภูมิ

 
 

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
-
สุวิมล บุญลี

 
 

การสังเคราะห์วัสดุนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
-
จีระศักดิ์  ศรีโกศล

 

 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
-
ตะวัน  พันธ์ขาว

 
 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-
ศิวริน  เกณทวี

 
 

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
สมถวิล  เชสูงเนิน

 
 

สมบัติของวัสดุโครงสร้างนาโนที่มีส่วนประกอบของไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
-
อธิวัฒน์ พรหมจันทร์

  หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ  

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

รูปภาพกิจกรรม 20


แฟนเพจ

แบนเนอร์ 9