Previous Next

ทำเนียบบุคลากร

รศ.ชาญชัย สุกใส
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
บริการออนไลน์
แฟนเพจ
กรอกผลการเรียนและยืนยันผลการเรียนในระบบระดับบัณฑิตศึกษา 2

ระบบดูเกรดออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา

คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

 

ตัวอย่างการกรอกเข้าระบบ

user name : รหัสนักศึกษา

password : วัน/เดือน/ปีเกิด

              เช่น

user name : 56762440106

password : 08/10/2529

หมายเหตุนักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผ่านหลังเข้าใช้ระบบครั้งแรก

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ข่าวสำหรับนักศึกษา 12

ประกาศรายชื่อผู้สมัครขึ้นนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

คลิกดูรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

รายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557-2558 กำหนดฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับจริงวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค

1.ขอเชิญเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

2. กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

3. แบบสำรวจดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

4. รายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

5. ประกาศ-การวัดตัวตัดชุดครุย

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

                                                          กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                                           ภาคพิเศษและภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

 

                                                                 คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

ประกาศ ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ดาวน์โหลด 4

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 8 วันที่เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

 

คำนำ-สารบัญ

ปก

รูปแบบการนำเสนอ


        - กลุ่มการนำเสนอแบบบรรยาย
        - กลุ่มการนำเสนอแบบโปสเตอร์

 ภาคผนวก


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

คลิกดูรายละเอียด

             

                - Connect VPN แบบ L2TP

                - คู่มือการใช้งาน softether vpn client

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ติดตามผู้บริหาร 1

                     

ผศ.ดร.ชมพูนุท  โมราชาติ
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                     

   ผศ.ดร.สุดาพร   ตังควนิช
   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

                      

อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน
  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     ฝ่ายบริหารและบริการ

 

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
งานประกันคุณภาพ 1

                                                             

           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                           รายงานประจำปีและการประเมินตนเอง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                             ประจำปีการศึกษา 2555
                     ปีการศึกษา 2556


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 3

สารบัญ

บทบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.): กรณีศึกษา สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี
   - ชนาธิป  เอกศริ และ ธรรมวิมล  สุขเสริม

แนวทางการจัดการความรู้ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
   นพพร จันทรเสนา นครชัย  ชาญอุไร และ ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์

ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน  
อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
   - ประหยัด  ช่อไม้ และ อารยา  ปรานประวิตร

การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
  -พระชายชาญ  วงศ์ภักดี

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
  -พลากร วิชาสวัสดิ์และ ธรรมวิมล สุขเสริม

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  -พิชญาฏา  พิมพ์สิงห์

ศักยภาพของแกนนำผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกรณีศึกษา : ชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มบุญ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  -พิมพ์ปวีณ์  มณีรัตน์ กุลชลี  ตันติรัตนวงศ์  และ สาโรจน์  เพชรมณี

แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
  -ภาดา  ทาสีเงิน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่
  -ภูมิวัฒน์  พรวนสุข

ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับสตรีกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 -ศิริพร ปันนุ้ย อารี  พุ่มประไวทย์ และ สาโรจน์ เพชรมณี

การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
  -สุรัตน์วดี  บัวเพชร และ อโนทัย  ประสาน

สภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี
 -อรนิตย์  สุวรรณไตรย์  ชวนคิด  มะเสนะ และ  อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์

 

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

บทบรรณาธิการและสารบัญ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-นันทิยา  สร้อยนาค

การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-พจมาลย์  เศษน้อย

การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-พิมพ์ใจ  การัตน์

การพัฒนาชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย
-มลิวัลย์  อุ่นอ่อน

รูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
-
รัชนี  อุทธสิงห์

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
-
ละอองดาว  แก้วดี

คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
-
วินัย  หมื่นรักษ์

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด เที่ยวเมืองอุบล ยลคำขวัญ    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
มปอง  สว่างวงศ์

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27
-
สุพรรณี  อาวรณ์

การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
-
สุมาลี  ศรีจันทร์

การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-
อรวรรณ์  มันใส

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  4
-
อรอนงค์  ดุมนิล 

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  3
-
อังคณา   ผุยพรม

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2     
-อัษฎาวุธ  สุวรรณดี

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล
-
ตะวัน  ทองสรรค์

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
-
สิรินรดา  สุภักดี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-
สุวิวรรณ  แสงยะรักษ์

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

journal2557
บทบรรณาธิการและสารบัญ
 
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-
จอมพล อุ่นอ่อน 
 
 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1
-
โฉมยงค์  มิมาชา

 
 

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
-
ฐิติยา  ปทุมราษฎร์

 
 

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-
ธัญพร  สายชมภู

 
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 2
-
นวลฉวี  พูลทอง

 
 

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
-
พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (บัวศรี)

 

 

การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอน     ศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี
-
พระมหาไชยฤทธิ์  ชยานนฺโท (งามแสง) 

 
 

ารศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี
-
พิศมัย  นิติศักดิ์

 
 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต   พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
-
พุทธพร  ล่ำประไพ

 

 

การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
-
ภรณี  หลาวทอง

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนตำบลโคกพระ ตำบลมะค่า และตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
-
สัญญา  เคณาภูมิ

 
 

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
-
สุวิมล บุญลี

 
 

การสังเคราะห์วัสดุนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
-
จีระศักดิ์  ศรีโกศล

 

 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
-
ตะวัน  พันธ์ขาว

 
 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-
ศิวริน  เกณทวี

 
 

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
สมถวิล  เชสูงเนิน

 
 

สมบัติของวัสดุโครงสร้างนาโนที่มีส่วนประกอบของไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
-
อธิวัฒน์ พรหมจันทร์

  หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ  

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1

ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

 

ชื่อผลงานวิจัย

ผู้นำเสนอผลงาน

หน้า

การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องตาลโตนด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นันท์นภัส  คุชิตา

8-15

แนวทางเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เพชรา  ฤทธิรัตน์   

140-145

แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมครามบ้านหนองไผ่ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

หาญวิชัย  เพียมณี

 

153-162

บทบาทในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำเทียนโบราณ ของเทศบาลเมืองเดชอุดมอำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

บังอร  บุตตะแสง  

171-178

การพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับและบัวสรรค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านผึ้งตก อำเภอวารินชำราบ ตำบลโนนผึ้ง จังหวัดอุบลราชธานี

วีระพงษ์  ไชยเดช

 

179-185

การวิเคราะห์งบประมาณและระดับความสำเร็จของผลสำเร็จต่อประโยชน์ของประชาชนเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

อณินชญา  ป้องเศษ

 

192-198

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ (MICE) ในจังหวัดขอนแก่น

ศิริวัฒนา  ทองนุช

207-214

การนำนโยบายการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ภัคจิรา  แสนใจ

 

215-220

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา พัทยา  2 โฮมสเตย์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น

แพรวพันธ์  ตะนะโส

 

257-262

การจัดการความรู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

จินตนา  นาควิเชียร

306-311

การบริหารจัดการของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย ตำบลบ้านกงอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 

อุบลรัตน์  เล้าสกุล

 

351-356

การพัฒนาการผลิตหม่ำสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองเมืองพล

อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

จีระศักดิ์  โชติอ่อน

 

357-368

ศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

พงศธร  จรุงไทย

 

407-413

การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองกวาง ตำบลศรีสุข

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มิ่งขวัญ  พรรัตนโชค

 

430-436

แนวทางการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

อาภาภร  สาระพันธ์

 

437-443

การพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มสตรีบ้านหนองมะนาว

ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

พิชชาพร  พงษา

 

462-467

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วนิดา  ภูศิริ

 

468-475

แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การประหยัดพลังงานระดับครัวเรือนของประชาชน ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

อุมาวรรณ  แสงสนิท

 

517-526

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเฝ้าระวังสูงสุด:

กรณีศึกษาชุมชนสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วัชระ  มะรังศรี

 

544-552

การศึกษาการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เทศบาลตำบลเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

ศิริพัชชา  ชินอ่อน

 

565-569

การดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอำนาจเจริญ

ศุภลักษณ์  ชัยรัตน์

 

570-577

การส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา: กรณีศึกษากลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตำบลท่าศาลา  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

ทรัพย์สิน  ศรีเชื้อ

 

584-589

แนวทางการระดมทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดมหาสารคาม

วิไลวัลย์  ระวาทชัย

 

590-598

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะในเขตตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เบญญาภา  กสิโสภา

 

644-655

แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนในเขตตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เดชา  จันทุมา

 

656-657

การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

มรกต  ศรีโชค

658-664

แนวทางการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคในเขตตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ศุภกานต์  รัตนจารุวัฒน์

 

665-670

การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธานี

มงคล  ศุภสุข

671-676

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หาญชัย  ลาวัลย์

696-703

การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ธีระนุช  น้อยคำพวง

 

717-721

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลคำไหลบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

สุพัตรา  โลหะกุล

 

73-737

การส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าทอมือบ้านทุ่งนาเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

สายขวัญ  สมิตร

 

738-744

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานต้นไหลตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี

จีระนัน  ธนูศร

 

745-751

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

สิทธิศักดิ์  วงศ์สุพรรณ์

 

758-762

ความรู้ความเข้าใจและการถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

สมเกียรติ  ปิ่นแก้ว

 

763-768

บทบาทของเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กับการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กัญญาณัฐท์  สนใจ

 

769-774

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน

พุฒิพงศ์  ศรีวงศ์ษา

 

789-795

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ณิชกานต์  สอยโว

 

814-821

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ปิยพงษ์  ช่างเหลา

835-840

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้นำชุมชน

ศุภชาติ  สุริยสุภาพงศ์

841-845

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ทินวัฒน์  วงศ์มาศ

 

860-868

 

 

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

รูปภาพกิจกรรม 20


แบนเนอร์ 0