โทรศัพท์ : 045-352097 | อีเมล์ : graduate.ubru@gmail.com
Previous Next
  • อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ปิดทำการระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2557

    ดูเพิ่มเติม More

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 1

         journal2557

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ข่าวสำหรับนักศึกษา 8

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ปิดทำการ
ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2557

 

เนื่องจากได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
รวมถึงบุคลากรของสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการนี้ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม


ดูเพิ่มเติม โดย :

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ของบัณฑิตวิทยาลัย

รวมถึงบุคลากรของสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2557

ในการนี้ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

จึงขออนุญาตปิดอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2557


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

ขยายการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา
ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค 57 - 2 มิ.ย 57   (ภาคปกติ )

                    19 พ.ค 57 – 7 มิ.ย 57  (ภาคพิเศษ)  
ยกเว้นระดับปริญญาเอก 
สาขาบริหารการศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคปกติ

 

 

 คลิกที่นี้ เพี่อสมัครเรียน


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

ประกาศ กำหนดเวลาลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
ดาวน์โหลด 3
ติดตามผู้บริหาร 1

                     

ผศ.ดร.ชมพูนุท  โมราชาติ
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                     

   ผศ.ดร.สุดาพร   ตังควนิช
   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

                      

อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน
  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     ฝ่ายบริหารและบริการ

 

 


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong
งานประกันคุณภาพ 1

                                                             

           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                           รายงานประจำปีและการประเมินตนเอง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                             ประจำปีการศึกษา 2555
                     ปีการศึกษา 2556


ดูเพิ่มเติม โดย : panida Tummawong

รูปภาพกิจกรรม 15


แฟนเพจ

แบนเนอร์ 5