ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก