ภาพกิจกรรม

โครงการค่ายวิชาการบริการวิชาการแก่สังคม

ประมวลภาพกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการค่ายวิชาการบริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก