ภาพกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงาน

ประมวลภาพกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก