ภาพกิจกรรม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนาม

ประมวลภาพกิจกรรม
รองศาสตราจารย์ชาญชัย สุกใส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้อง 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก