ภาพกิจกรรม

ประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก