ภาพกิจกรรม

รับรายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม
รับรายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 สาขาวิชา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - ปริญญาเอก (ปร.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา - ปริญญาเอก (ค.ด.) การบริหารการศึกษา - ปริญญาโท (ค.ม.) การบริหารการศึกษา
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก