ภาพกิจกรรม

ประชุมบุลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมบุลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก