ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก