ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก