ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา... 1.การบริหารการศึกษา 2.วิจัยและประเมินผลฯ 3.การพัฒนาหลักสูตรฯ 4.การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 5.การจัดการ 6.และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 30.205 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก