ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ ๑๐ “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน” ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก