ติดต่อสอบถาม

ติดต่อเราบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร ๓๑)

  • โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๕๒๐๙๗
  • อีเมล์ : info.gra@ubru.ac.th
  • ๒ ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

 

..