ปริญญาโท

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

. หลักสูตร ๒๕๕๘
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตร ๒๕๕๙
 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

. หลักสูตร ๒๕๕๙
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

. หลักสูตร ๒๕๕๗
 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)
สาขาวิชาการจัดการ

. หลักสูตร ๒๕๕๘
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น

. หลักสูตร ๒๕๕๙
 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

. หลักสูตร ๒๕๕๗
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

. หลักสูตร ๒๕๕๙
 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

. หลักสูตร ๒๕๕๘
  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(ส.ม.)
สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

. หลักสูตร ๒๕๕๗
 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

. หลักสูตร ๒๕๕๘
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

. หลักสูตร ๒๕๕๘
 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

. หลักสูตร ๒๕๖๐
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาฟิสิกส์

. หลักสูตร ๒๕๕๙
 
  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(ส.ม.)
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

. หลักสูตร ๒๕๖๑
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

. หลักสูตร ๒๕๖๐
 

ป.บัณฑิต

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
วิชาชีพครู หลักสูตร ๒๕๕๗
   


 

..