ประวัติความเป็นมา

บัณฑิตวิทยาลัย

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับการก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นต้นประจำมณฑลเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๕๘ ภายใต้การดูแลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาด้านการฝึกหัดครูและพหุสาขาวิชา มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับการยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗) มีอายุถึง ๙๙ ปี หรือ เกือบ ๑ ศตวรรษ นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เก่าแก่ที่สุด
      การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีพัฒนาการมาจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ที่ยกฐานะวิทยาลัยครูอุบลราชธานีขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีในช่วงนั้นได้ริเริ่มบุกเบิกเพื่อเปิดสอนระดับปริญญาโทและนับเป็นสถาบันราชภัฏแห่งแรกในบรรดาสถาบันราชภัฏทั่วประเทศที่ทำการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอง ทั้งนี้เพราะสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีในเวลานั้น ได้พิจารณาเห็นว่า สถาบันได้มีประสบการณ์ในจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี จึงสมควรที่จะขยายโอกาสทางวิชาการและการให้บริการการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น โดยการเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิตขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาและสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ในระยะเดียวกันนี้ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และหลังจากนั้นก็มีการรับนักศึกษาป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นได้ขยายการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาโทเพิ่มมากขึ้น ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษโดยใช้หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเองหรือใช้หลักสูตรกลางของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
      ในปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูจำนวน ๑ หลักสูตร ปริญญาโท จำนวน ๑๓ หลักสูตร และปริญญาเอก จำนวน ๓ หลักสูตร มีคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น ๑๒๑ คน จากจำนวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทั้งหมด ๕๖๑ คน ในจำนวนนี้เป็นอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๗ ของคณาจารย์บัณฑิตศึกษาจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน ๒,๒๐๐ คน เมื่อเปรียบเทียบกับสี่ปีที่แล้ว (ปีการศึกษา ๒๕๕๓) มีนักศึกษาจำนวน ๒,๑๙๖ คน 

..