ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

  การสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)   ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  ประกาศขยายเวลาการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๑)  

ทั้งหมด++


ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [รายละเอียด]   ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่๑ และภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [รายละเอียด] | [สมัครออนไลน์]  
  กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม แบบสำรวจดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙   รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ [รายละเอียด]  

ทั้งหมด++

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

  - ขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
  - ขอเทียบโอนผลการเรียน
  - คำร้องขอใบแทนใบประกาศ
  - คำร้องขอใบรับรอง ใบประกาศ หลังกำหนด
  - คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
  - คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล - ยศ
  - คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา
  - คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  - คำร้องขอลาออกและใบปลดหนี้สิน
  - คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  - คำร้องขอหนังสือรับรองสภาพเป็นนักศึกษา
  - คำร้องทั่วไป
  - คำร้องขอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  - บันทึกแบบสอบสวน
  - แบบใบลา
  - ใบมอบฉันทะ
  - การสำรวจอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  - บว.1 (แบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ)
  - บว.2 (แบบเสนอและขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ)
  - บว.3 (แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ)
  - บว.4 (แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
  - บว.5 (แบบเสนอวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์)


 

..