ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

  Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ ๑๑ [ดาวน์โหลด]   ประกาศ ลำดับการนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ Symposium ครั้งที่ ๑๑  
  ประกาศสอบวัดทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)  

ทั้งหมด++


ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [รายละเอียด]   ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่๑ และภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [รายละเอียด] | [สมัครออนไลน์]  
  กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม แบบสำรวจดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙   รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ [รายละเอียด]  

ทั้งหมด++

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

  แบบคำร้อง บว.๑-บว.๑๑
  - บว.๑ แบบคำร้องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
  - บว.๒ แบบคำขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
  - บว.๓ แบบคำร้องขอออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
  - บว.๔ แบบคำขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
  - บว.๕ แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
  - บว.๖ แบบคำร้องขอตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
  - บว.๗ แบบรายงานการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
  - บว.๘ แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
  - บว.๙ แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  - บว.๑๐ แบบคำร้องขอปลดหนี้สิน
  - บว.๑๑ แบบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา

  ดาวน์โหลดแบบคำร้องทั่วไป

  - ขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
  - ขอเทียบโอนผลการเรียน
  - คำร้องขอใบแทนใบประกาศ
  - คำร้องขอใบรับรอง ใบประกาศ หลังกำหนด
  - คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล - ยศ
  - คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา
  - คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  - คำร้องขอหนังสือรับรองสภาพเป็นนักศึกษา
  - คำร้องทั่วไป
  - บันทึกแบบสอบสวน
  - แบบใบลา
  - ใบมอบฉันทะ
  - คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด

  ดาวน์โหลดคู่มือ


  - คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  - คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  - ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ ๑๐


 

..