ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

  กำหนดเวลาลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ประกาศการสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   ค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาชำระในวันรายงานตัว ในวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยา มหาลัยหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

ทั้งหมด++


ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [รายละเอียด]   ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่๑ และภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [รายละเอียด] | [สมัครออนไลน์]  
  กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม แบบสำรวจดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙   รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ [รายละเอียด]  

ทั้งหมด++

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

  แบบคำร้อง บว.๑-บว.๑๑
  - บว.๑ แบบคำร้องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
  - บว.๒ แบบคำขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
  - บว.๓ แบบคำร้องขอออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
  - บว.๔ แบบคำขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
  - บว.๕ แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
  - บว.๖ แบบคำร้องขอตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
  - บว.๗ แบบรายงานการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
  - บว.๘ แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
  - บว.๙ แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  - บว.๑๐ แบบคำร้องขอปลดหนี้สิน
  - บว.๑๑ แบบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา


 

..