คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

  ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
  ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
  ๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
  ๔. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
  ๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
  ๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
  ๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
  ๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
  ๙. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
๑๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์       กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน กรรมการ
๑๓. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ กรรมการ
๑๔. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
๑๕. ประธานหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค กรรมการ
๑๖. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา กรรมการ
๑๗. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ
๑๘. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ
๑๙. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา กรรมการ
๒๐. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการ
๒๑. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา กรรมการ
๒๒. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ กรรมการ
๒๓. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา กรรมการ
๒๔. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ
๒๕. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กรรมการ
๒๖. ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู กรรมการ
๒๗. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
 

..