โครงสร้างการจัดการองค์กร

บัณฑิตวิทยาลัย

   มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบายและความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ด้วยการประสานงานกับคณะและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยมีโครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชา ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณบดี รับผิดชอบงาน ในสำนักงานคณบดี ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานวิชาการ งานวางแผนและพัฒนา งานบริหาร งานพัฒนานักศึกษา ส่วนการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจำหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร ดังแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
 

..