ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

      “บัณฑิตศึกษาพัฒนาภูมิรู้ คู่คุณธรรม นำประเทศสู่สากล”

วิสัยทัศน์ (Vision)

      “ เป็นองค์กรสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม”

พันธกิจ (Mission)

      ๑. สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ
      ๒. ส่งเสริมการวิจัย
      ๓. ให้บริการวิชาการแก่สังคม


 

..