วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Journal of Graduate School, Pitchayatat, UbonRatchathaniRajabhat University

           วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (research articles)บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์ (review articles) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในสาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิด เทคนิค และการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน

             Journal of Graduate School, Pitchayatat, UbonRatchathaniRajabhat University (Humanities and Social Sciences) publishes research articles, academic articles and/or review articles. Its objectives are to publish articles in the fields of education, business administration, economics, political science, public administration, law, communication, agricultural extension, art, culture and related fields for promoting the concept, techniques, theories, and innovation development and to provide a platform for the presentation of academic outputs among the universities’ personnel and people in general. It is issued every 6 months.

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  • กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • โทรศัพท์ 045-352097 โทรสาร 045-352120 ทาง email: info.gra@ubru.ac.th
  • ทาง website: http://www.graduate.ubru.ac.th/ubru-journal