ไอดี งานวิจัย ชื่องานวิจัย การเงิน วันที่ลงทะเบียน
1 3341000059972 การปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่ 24-06-15
2 1341100139791 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประ 24-06-15
3 1341400084275 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์การรับรู้ความสามารถแห่งต 14-07-15
4 3100500557300 การศึกษาทัศนะของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเว 21-07-15
5 3480600037682 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมด้านความมีวินัย สำหรับนักเรีย 03-08-15
6 2249900016283 การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสม 06-08-15
7 3240100584279 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 07-08-15
8 3340701449154 องค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ข 25-08-15
9 3440100673717 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินการประ 25-08-15
10 1120100111103 คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโ 25-08-15
11 1120100111103 คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโ 25-08-15
12 3420500307327 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร แห่ 26-08-15
13 3659900810464 สภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคอีสานตอนล่าง 30-08-15
14 1349999001587 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบั 01-09-15
15 1461000133766 การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ ใ 06-09-15
16 3450101618582 การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ ร 06-09-15
17 1930500090831 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ 13-09-15
18 3339900114185 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพระดับอำเภอโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อ 15-09-15
19 3341700001169 รูปแบบการดำเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพข้ามพื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็ง 18-09-15
20 1310600168277 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิรูปแบบใหม่ (CUP Sp 21-09-15
21 3350100864106 การศึกษาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยครอบครัว 21-09-15
22 1429900011401 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบว 22-09-15
23 1400500030213 ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่มีต่อทักษะกระบวนการ 24-09-15
24 3800800741908 ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานการประกันคุณภาพ 29-09-15
25 1330700098912 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรสวนสร้างสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำ 04-10-15
26 5930390001301 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี 05-10-15
27 3330301094740 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยาบาลส 05-10-15
28 3810200138216 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ 07-10-15
29 3900800024750 การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนค 07-10-15
30 1909800075976 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก 15-10-15
31 1809990007226 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ 16-10-15
32 3930800070492 กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอป่าบอน จั 18-10-15
33 3620101497546 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนของคณะเทคน 19-10-15
34 3801400204639 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงา 20-10-15
35 3349700124349 พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานด้วยตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ด้วย 3 อ. 25-10-15
36 3801100209635 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ 26-10-15
37 3350800753480 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ค 19-11-15
38 3330100743015 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เจตคติต่อการใส่ใจสิ่ง 30-11-15
39 3102101933024 แนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ 03-01-16
40 1560200055554 การปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผล โดยใช้การจัดการเร 17-01-16
41 3340900244480 การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 14 บ้ 17-01-16
42 4342000002360 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศ 06-02-16
43 1330900147658 ระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 26-02-16
44 3409900843402 การบริหารสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ 09-03-16
45 3800101795685 สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ 18-03-16
46 3210400025909 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษต 25-03-16
47 1800100038221 ความคาดหวังของผู้บริหารต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนั 28-03-16
48 3410400652839 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยปร 05-04-16
49 3800100098620 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 05-04-16
50 1800100052721 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สัง 05-04-16
51 5800100097638 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครน 25-04-16
52 1349900129479 การส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้ขอ 27-04-16
53 1100600171997 การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนและพฤติกรรมใฝ่เรีย 30-04-16
54 1409900481881 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติต่อการเรีย 30-04-16
55 1341600027097 กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้ 02-05-16
56 1409900514984 ศักยภาพบุคลากรที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว 02-05-16
57 5341500041902 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาท้องถิ่นกับผลก 07-05-16
58 3311100069277 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษต 17-05-16
59 5331090019317 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส 18-05-16
60 3341501432046 โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 23-05-16
61 1340900123996 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ ของตลาดประมูลยาง 07-06-16
62 3430500141402 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกั 16-07-16
63 3350600225498 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่าย 11-08-16
64 334160023000 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตสำหรับนักเรียนระดับมั 23-08-16
65 1349900014184 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน โดยทีมผู้ดูแลในชุมชน โรงพ 30-08-16
66 1809700143644 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับการใช้แผนผังคว 16-09-16
67 3301200358831 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 02-10-16
68 3309901399612 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ยาลดความอ้วนของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มห 09-10-16
69 3341601127326 โมเดลพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนประถมศ 17-10-16
70 3341900250006 กระบวนการพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านการอ่าน ตามแนวคิดการตอบสนอ 26-10-16
71 3100800166021 รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด 08-11-16
72 3101400127690 ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทยกับภาคธุรกิจบริการต่ 08-11-16
73 3330700206037 การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทา 29-11-16
74 3929900097027 ความสามารถในการสร้างตราสินค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจสปาในประเท 08-12-16
75 3430200043260 องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขน 09-12-16
76 1809900285248 การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นการ์ตูนเป็นสื่อ เรื่อง ความน่าจะเป็น เพื่อพั 28-12-16
77 3349900836083 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จ 12-01-17
78 3341400677388 โมเดลเชิงสาเหตุของสมรรถนะของครูที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการเรี 19-01-17
79 3800700382841 ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร 02-02-17
80 3401500531708 ตัวชี้วัดสมรรถนะการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเ 03-02-17
81 3340700977076 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้โปรแกรมข้อมูลและสารส 27-02-17
82 3340701025192 การศึกษาสภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานโรงเรียน 09-03-17
83 1969800019669 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน EIMA เพื่อสร้างมโนทัศน์และ 24-03-17
84 3341300294401 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับครูที่ปรึกษ 27-03-17
85 1430900046761 การพัฒนาหลักสูตรเสริมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบอิงบริบทโดยใช้ปัญหาเป็ 24-04-17
86 1189900015379 บทบาทผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการสู่ท้องถิ่น อำเภอเมื 27-04-17
87 3430300707607 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที 29-04-17
88 3950300125654 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา ด้ 07-05-17
89 3102002763031 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสำหรับ การเรี 08-05-17
90 3800801140738 การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยชองผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล 11-05-17
91 5349900032088 ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแป 11-05-17
92 3100901841181 วิถีมุสลิมกับความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลามและการบังคับใช้กฎหมายอิสล 17-05-17
93 1349900233994 ปัจจัยที่มีผลต่อความกังวลความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ใช้บริการธนาคารออ 19-05-17
94 1800400163463 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง จำนวนจริง เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ 31-05-17
95 3341300294402 Interaction between the Lesson Presentation Types and the Feedbacks Affecting Learning Achievement on Writing Computer Programs 03-06-17
96 1809900065507 การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย โดยใช้ชุดการสอนตามรูปแบบ แวน 06-06-17
97 ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ที่มีต่อผล 11-06-17
98 1800200048326 ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ที่มีต่อผล 11-06-17
99 1349900561703 การตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จั 22-06-17
100 3341300453186 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต์ปริ 11-07-17
101 3149900240042 ละครโทรทัศน์สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน 29-07-17
102 3301401319477 แนวทางการพัฒนากระบวนการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอก เพื่อความสำเร็จขอ 11-08-17
103 1101400545584 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเร 14-08-17
104 1329900017370 ค่านิยม 4.0: กลไกขับเคลื่อนการบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่ กับการก้าวสู่ป 20-08-17
105 3340100339079 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระญาณสัง 22-08-17
106 การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท 23-08-17
107 การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท 23-08-17
108 3420300359307 การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท 23-08-17
109 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภู 26-08-17
110 1330900165818 การศึกษาความต้องการบริโภคกุ้งก้ามแดงในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอ 29-08-17
111 1200100201268 การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาการสอนการเขียนภาษาไทย สำหรับนิสิตปริญญาตรีช 30-08-17
112 3530100014933 การเรียนการสอนกระแสมูยตามประเพณีนิยมในราชอาณาจักรกัมพูชา 31-08-17
113 1101400814658 รูปแบบภาวะผู้นำที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน: กรณีศึกษา สายธุรกิจสุ 02-09-17
114 3320100852451 Interaction of Communication Formats And Personality in Teaching Problem Solving in Virtual Reality Flipped Classroom upon Abilities in Problem Solving of undergraduate students 05-09-17
115 3650100890791 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารทั่วไป โรงเรียนเขื่องใน ( 15-09-17
116 3460700433938 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบั 15-09-17
117 3349900307366 การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการพัฒนาเว็บไซต์โฆษณาแบบปฏิสัมพันธ์สำหร 19-09-17
118 1349900062707 สมรรถนะของผู้พิการในการปฏิบัติงานบริการส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม เปรีย 02-10-17
119 3411900493617 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูในการเตรียมฝึกปฏิบัติการสอน โดยใช้ก 04-10-17
120 3330400152250 การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ 04-10-17
121 1341600234530 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วนของพหุนาม ตามรูปแบบการจัด 08-10-17
122 5450600011663 การพัฒนาหลักสูตรเสริมตามแนวคิดเมตาคอกนิชันและการเรียนรู้โดยใช้บริบ 09-10-17
123 8349988001986 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน ของพนักง 20-10-17
124 3930600116618 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข 25-10-17
125 1409900368546 เจตคติต่อความก้าวร้าวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรับรู้ความก้าวร 29-10-17
126 3100500417044 มโนทัศน์การสร้างภาพลักษณ์องค์การ Concept of Corporate Image Building 17-11-17
127 3340701337101 วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้บริหารสถานศึกษาไทย : กรณีศึกษา โรงเรียนขยายโ 18-11-17
128 3939900011356 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความศรัทธาในวิ 21-11-17
129 3360101252392 ระบบการให้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์และรางวัลเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันทุ่ 27-11-17
130 3330700591615 เส้นใยกล้วยหอมทองย้อมสีธรรมชาติ เพื่อการทำเครื่องจักสานที่เป็นมิตรก 28-11-17
131 3640600673315 กลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลในจังหวัดเ 08-12-17
132 3006034335353 โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสำนั 12-12-17
133 1801300163721 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเชื่อมโยง เรื่องระบบสมการเช 31-12-17
134 1471200141096 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนรู้แบบใช้คำถาม ที่ส่งเสริมการคิด 06-01-18
135 2449900017521 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการ 11-01-18
136 3411300857987 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภู 15-01-18
137 3430501284088 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ตำบลบ้ 16-01-18