ไอดี งานวิจัย ชื่องานวิจัย การเงิน วันที่ลงทะเบียน
1 3341000059972 การปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่ 24-06-15
2 1341100139791 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประ 24-06-15
3 1341400084275 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์การรับรู้ความสามารถแห่งต 14-07-15
4 3100500557300 การศึกษาทัศนะของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเว 21-07-15
5 3480600037682 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมด้านความมีวินัย สำหรับนักเรีย 03-08-15
6 2249900016283 การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสม 06-08-15
7 3240100584279 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 07-08-15
8 3340701449154 องค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ข 25-08-15
9 3440100673717 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินการประ 25-08-15
10 1120100111103 คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโ 25-08-15
11 1120100111103 คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโ 25-08-15
12 3420500307327 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร แห่ 26-08-15
13 3659900810464 สภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคอีสานตอนล่าง 30-08-15
14 1349999001587 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบั 01-09-15
15 1461000133766 การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ ใ 06-09-15
16 3450101618582 การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ ร 06-09-15
17 1930500090831 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ 13-09-15
18 3339900114185 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพระดับอำเภอโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อ 15-09-15
19 3341700001169 รูปแบบการดำเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพข้ามพื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็ง 18-09-15
20 1310600168277 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิรูปแบบใหม่ (CUP Sp 21-09-15
21 3350100864106 การศึกษาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยครอบครัว 21-09-15
22 1429900011401 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบว 22-09-15
23 1400500030213 ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่มีต่อทักษะกระบวนการ 24-09-15
24 3800800741908 ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานการประกันคุณภาพ 29-09-15
25 1330700098912 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรสวนสร้างสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำ 04-10-15
26 5930390001301 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี 05-10-15
27 3330301094740 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยาบาลส 05-10-15
28 3810200138216 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ 07-10-15
29 3900800024750 การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนค 07-10-15
30 1909800075976 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก 15-10-15
31 1809990007226 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ 16-10-15
32 3930800070492 กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอป่าบอน จั 18-10-15
33 3620101497546 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนของคณะเทคน 19-10-15
34 3801400204639 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงา 20-10-15
35 3349700124349 พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานด้วยตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ด้วย 3 อ. 25-10-15
36 3801100209635 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ 26-10-15
37 3350800753480 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ค 19-11-15
38 3330100743015 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เจตคติต่อการใส่ใจสิ่ง 30-11-15
39 3102101933024 แนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ 03-01-16
40 1560200055554 การปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผล โดยใช้การจัดการเร 17-01-16
41 3340900244480 การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 14 บ้ 17-01-16
42 4342000002360 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศ 06-02-16
43 1330900147658 ระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 26-02-16
44 3409900843402 การบริหารสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ 09-03-16
45 3800101795685 สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ 18-03-16
46 3210400025909 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษต 25-03-16
47 1800100038221 ความคาดหวังของผู้บริหารต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนั 28-03-16
48 3410400652839 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยปร 05-04-16
49 3800100098620 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 05-04-16
50 1800100052721 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สัง 05-04-16
51 5800100097638 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครน 25-04-16
52 1349900129479 การส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้ขอ 27-04-16
53 1100600171997 การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนและพฤติกรรมใฝ่เรีย 30-04-16
54 1409900481881 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติต่อการเรีย 30-04-16
55 1341600027097 กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้ 02-05-16
56 1409900514984 ศักยภาพบุคลากรที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว 02-05-16
57 5341500041902 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาท้องถิ่นกับผลก 07-05-16
58 3311100069277 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษต 17-05-16
59 5331090019317 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส 18-05-16
60 3341501432046 โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 23-05-16
61 1340900123996 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ ของตลาดประมูลยาง 07-06-16
62 3430500141402 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกั 16-07-16
63 3350600225498 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่าย 11-08-16
64 334160023000 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตสำหรับนักเรียนระดับมั 23-08-16
65 1349900014184 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน โดยทีมผู้ดูแลในชุมชน โรงพ 30-08-16
66 1809700143644 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับการใช้แผนผังคว 16-09-16
67 3301200358831 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 02-10-16
68 3309901399612 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ยาลดความอ้วนของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มห 09-10-16
69 3341601127326 โมเดลพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนประถมศ 17-10-16
70 3341900250006 กระบวนการพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านการอ่าน ตามแนวคิดการตอบสนอ 26-10-16
71 3100800166021 รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด 08-11-16
72 3101400127690 ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทยกับภาคธุรกิจบริการต่ 08-11-16
73 3330700206037 การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทา 29-11-16
74 3929900097027 ความสามารถในการสร้างตราสินค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจสปาในประเท 08-12-16
75 1809900285248 การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นการ์ตูนเป็นสื่อ เรื่อง ความน่าจะเป็น เพื่อพั 28-12-16
76 3349900836083 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จ 12-01-17
77 3341400677388 โมเดลเชิงสาเหตุของสมรรถนะของครูที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการเรี 19-01-17
78 3800700382841 ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร 02-02-17
79 3401500531708 ตัวชี้วัดสมรรถนะการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเ 03-02-17
80 3340700977076 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้โปรแกรมข้อมูลและสารส 27-02-17
81 3340701025192 การศึกษาสภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานโรงเรียน 09-03-17
82 1969800019669 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน EIMA เพื่อสร้างมโนทัศน์และ 24-03-17
83 3341300294401 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับครูที่ปรึกษ 27-03-17
84 1430900046761 การพัฒนาหลักสูตรเสริมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบอิงบริบทโดยใช้ปัญหาเป็ 24-04-17
85 1189900015379 บทบาทผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการสู่ท้องถิ่น อำเภอเมื 27-04-17
86 3430300707607 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที 29-04-17
87 3950300125654 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา ด้ 07-05-17
88 3102002763031 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสำหรับ การเรี 08-05-17
89 3800801140738 การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยชองผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล 11-05-17
90 5349900032088 ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแป 11-05-17
91 3100901841181 วิถีมุสลิมกับความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลามและการบังคับใช้กฎหมายอิสล 17-05-17
92 1349900233994 ปัจจัยที่มีผลต่อความกังวลความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ใช้บริการธนาคารออ 19-05-17
93 1800400163463 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง จำนวนจริง เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ 31-05-17
94 3341300294402 Interaction between the Lesson Presentation Types and the Feedbacks Affecting Learning Achievement on Writing Computer Programs 03-06-17
95 1809900065507 การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย โดยใช้ชุดการสอนตามรูปแบบ แวน 06-06-17
96 1800200048326 ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ที่มีต่อผล 11-06-17
97 1349900561703 การตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จั 22-06-17
98 3341300453186 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต์ปริ 11-07-17
99 3149900240042 ละครโทรทัศน์สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน 29-07-17
100 3301401319477 แนวทางการพัฒนากระบวนการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอก เพื่อความสำเร็จขอ 11-08-17
101 1101400545584 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเร 14-08-17
102 1329900017370 ค่านิยม 4.0: กลไกขับเคลื่อนการบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่ กับการก้าวสู่ป 20-08-17
103 3340100339079 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระญาณสัง 22-08-17
104 3420300359307 การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท 23-08-17
105 1330900165818 การศึกษาความต้องการบริโภคกุ้งก้ามแดงในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอ 29-08-17
106 1200100201268 การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาการสอนการเขียนภาษาไทย สำหรับนิสิตปริญญาตรีช 30-08-17
107 3530100014933 การเรียนการสอนกระแสมูยตามประเพณีนิยมในราชอาณาจักรกัมพูชา 31-08-17
108 1101400814658 รูปแบบภาวะผู้นำที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน: กรณีศึกษา สายธุรกิจสุ 02-09-17
109 3320100852451 Interaction of Communication Formats And Personality in Teaching Problem Solving in Virtual Reality Flipped Classroom upon Abilities in Problem Solving of undergraduate students 05-09-17
110 3650100890791 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารทั่วไป โรงเรียนเขื่องใน ( 15-09-17
111 3460700433938 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบั 15-09-17
112 3349900307366 การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการพัฒนาเว็บไซต์โฆษณาแบบปฏิสัมพันธ์สำหร 19-09-17
113 1349900062707 สมรรถนะของผู้พิการในการปฏิบัติงานบริการส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม เปรีย 02-10-17
114 3411900493617 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูในการเตรียมฝึกปฏิบัติการสอน โดยใช้ก 04-10-17
115 3330400152250 การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ 04-10-17
116 1341600234530 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วนของพหุนาม ตามรูปแบบการจัด 08-10-17
117 5450600011663 การพัฒนาหลักสูตรเสริมตามแนวคิดเมตาคอกนิชันและการเรียนรู้โดยใช้บริบ 09-10-17
118 8349988001986 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน ของพนักง 20-10-17
119 3930600116618 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข 25-10-17
120 1409900368546 เจตคติต่อความก้าวร้าวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรับรู้ความก้าวร 29-10-17
121 3100500417044 มโนทัศน์การสร้างภาพลักษณ์องค์การ Concept of Corporate Image Building 17-11-17
122 3340701337101 วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้บริหารสถานศึกษาไทย : กรณีศึกษา โรงเรียนขยายโ 18-11-17
123 3939900011356 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความศรัทธาในวิ 21-11-17
124 3360101252392 ระบบการให้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์และรางวัลเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันทุ่ 27-11-17
125 3330700591615 เส้นใยกล้วยหอมทองย้อมสีธรรมชาติ เพื่อการทำเครื่องจักสานที่เป็นมิตรก 28-11-17
126 3640600673315 กลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลในจังหวัดเ 08-12-17
127 1801300163721 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเชื่อมโยง เรื่องระบบสมการเช 31-12-17
128 1471200141096 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนรู้แบบใช้คำถาม ที่ส่งเสริมการคิด 06-01-18
129 3411300857987 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภู 15-01-18
130 3430501284088 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ตำบลบ้ 16-01-18
131 3809900058612 รูปแบบการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา 23-01-18
132 2449900017521 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการ 24-01-18
133 3340701601061 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของเทศบาลในจังหวัดอุบลรา 05-02-18
134 3330100424513 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ 20-02-18
135 1100800092373 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของโกรว์ธ มายด์เซตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาช 20-02-18
136 3440700227262 การดีดบ้าน : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญางานช่างเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนภาค 16-03-18
137 3101000402324 กลยุทธการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จังหวัดอุบลราชธานีเพ 18-03-18
138 1800700158384 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุร 19-03-18
139 1340500104455 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ประกอบการจัดกิจกรรมการเร 05-04-18
140 1340600016388 การจัดการสินค้าวัฒนธรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มน้ำโขง 18-04-18
141 3331000550011 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม นักเรีย 19-04-18
142 1259700125161 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึ 20-04-18
143 332050079558 การศึกษาปัจจัยของแหล่งความรู้ออนไลน์ที่มีต่อการเลือกใช้ของนักเรียน 23-04-18
144 3700400896026 อิทธิพลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อผลสัมฤทธิ์ตามหน้าที่ ของก 29-04-18
145 1459900069832 การออกแบบชุดเครื่องแต่งกายที่ใช้ในขบวนแห่เนื่องในงานประเพณี พิธีกรร 02-05-18
146 3461200394080 การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กริท (Grit) ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป สถา 06-05-18
147 3100200162687 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการใช้ผังกราฟิกเ 07-05-18
148 1460500105213 การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 11-05-18
149 1239900122638 ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึ 17-05-18
150 1349900014150 การสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อสืบสานและคุ้มครองภูมิปัญญาที่เป็นมรดกร 17-05-18
151 5370100001911 การระดมทรัพยากรเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการปั้นชุมชนท่ 18-05-18
152 1349700056070 การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักในโปรแกรมการผลิตครูตามมุมมองของนักศึก 21-05-18
153 3311000940456 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำชีเพื่อการอนุรักษ์และพื 21-05-18
154 3130300648638 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มทักษะไอซีทีให้กับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจั 31-05-18
155 3430500030601 รูปแบบการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยด้วยกระบวนการเสริมสร้างอุดมการณ์แบบปร 15-06-18
156 1150600071321 อิทธิพลของคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อการสื่อสารแบบปา 21-06-18
157 2350100026323 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 26-06-18
158 3350400638641 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉี 10-07-18
159 1600100042514 การพัฒนาแอปพลิเคชันการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและคณะวิทยาศาสตร 17-07-18
160 1450800017549 การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดชุม 17-07-18
161 3340900667933 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ กับยุคพลิกผันเทคโนโลยีดิจิทัล 25-07-18
162 1409900389128 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ. 31-07-18
163 1360600148501 ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 01-08-18
164 3341501487878 สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทาง 14-08-18
165 1349900262722 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพแวด 16-08-18
166 3340100520491 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) รายวิชา 4091113 แค 21-08-18
167 16-0065346_EHJdQ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรม 25-08-18
168 16-0003672_P2U6J การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรี่อง สมการ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ แ 25-08-18
169 1349900403016_FHco3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนัก 25-08-18
170 5330100021059_nfAxS การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎี 26-08-18
171 16-0065346_nIRk9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรม 26-08-18
172 1349900403016_XANwU การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนัก 26-08-18
173 16-0003672_UILkK การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรี่อง สมการ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ แ 26-08-18
174 1349900403016_xNTXt การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนัก 26-08-18
175 5330100021059_eED8Q การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎี 27-08-18
176 16-0065346_HXbI1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรม 27-08-18
177 3341501487878_cLN4B สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในเขตจังหวัดอุบลรา 01-09-18
178 1102001933660_wziDO การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปร 04-09-18
179 wiranyas_t42XH การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบแนวคิดคุณภาพชีวิตของผู้ 07-09-18
180 1102001933660_PAVt4 การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปร 11-09-18
181 1100600240786_2ScwL ผลกระทบของปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและปัจจัยการสื่อสารเรื่องส 18-09-18
182 1100600240786_hoSys ผลกระทบของปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และปัจจัยการสื่อสารเรื่องส 24-09-18
183 1360600148501_8t8Ki ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 25-09-18
184 1349900191400_8IQDL มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเรื่องการจ้างผู้สูงอายุในแรงงานกึ่งฝีมือแล 26-09-18
185 1209700144832_LbvgH ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ 04-10-18
186 8349988001986_BDtbK การมีส่วนร่วมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วมของอำเภ 09-10-18
187 1209700144832_pwrV9 แก้ไขบทความครั้งที่ 1 12-10-18
188 3100501793953_T5d0T แนวทางในการพัฒนาศักยภาพโรงแรมขนาดเล็กสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา ใ 12-10-18
189 3930100521998_iJwxX รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ 15-10-18
190 1409900547491_8Pytn รูปแบบเครื่องประดับศีรษะการฟ้อนในประเพณีบุญบั้งไฟ 21-10-18
191 1520800059241_jqTyF การใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ค 22-10-18
192 3800800606849_wFCyG รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลย 24-10-18
193 1409900547491_ohCJQ รูปแบบเครื่องประดับศีรษะการฟ้อนในประเพณีบุญบั้งไฟ 30-10-18
194 1409900547491_4TNlq รูปแบบเครื่องประดับศีรษะการฟ้อนในประเพณีบุญบั้งไฟ 31-10-18
195 3319900167912_XA7qH โรงเรียนผู้สูงวัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมื 31-10-18
196 3800800371701_ytPmb มโนทัศน์การสร้างภาพลักษณ์องค์การ 31-10-18
197 3460600240801_0P9KO บทเพลงน้ำโขง : ภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ลาว 01-11-18
198 3330501117085_ItTjj Relationship Between Cognitive Styles and Critical Thinking of Undergraduate Students of Surindra Rajabhat University 05-11-18
199 3180200178184_mTbRl การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เพ 12-11-18
200 3330400152250_WWBXt การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ 14-11-18
201 1349900035327_lsMIf การประเมินความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักส 15-11-18
202 3330400152250_DMEwG การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ 17-11-18
203 3471000115292_ZozsX รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภา 19-11-18
204 3349900538449_n1LQq ดุษฎีนิพนธ์ด้านการประพันธ์เพลง: บทประพันธ์เพลงอีสานร่วมสมัยสำหรับกีต 20-11-18
205 3959900181006_Z7J6A รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่่องการอ่านแ 21-11-18
206 1100701864459_UPkBA อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา คุณค่าที่รับรู้ด้านอารมณ์ และคุณภา 21-11-18
207 1349900350141_8xUMQ องค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรง 24-11-18
208 3310100397273_A1C8k รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่ 25-11-18
209 3449900232624_DE11c อิทธิพลพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทาน และผลการดำเนินงานขององค์ 26-11-18
210 1349900350141_SPb7T องค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรง 02-12-18
211 3471000115292_y7qRZ รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภา 03-12-18
212 1509900721440_JUXAs ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดห 11-12-18
213 3959900181006_81SwF รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่่องการอ่านแ 15-12-18
214 8439988006219_d3ZsD ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 21-12-18
215 8439988006219_feKqT ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 25-12-18
216 8439988006219_dFyBw ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 27-12-18
217 8439988006219_6HxKF ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 27-12-18
218 8439988006219_vA75g ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 28-12-18
219 1311000103418_54ZMU การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงศาสนาภายในวัดของชุมชนภาคอีสาน 04-01-19
220 3341800365634_EShC6 การใช้การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบชี้ 04-01-19
221 3739900212566_KXUDJ การพัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ 18-01-19
222 3180200178184_hHLdk การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเพ 21-01-19
223 3471000115292_yS7yf รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภา 21-01-19
224 1311000103418_9dwR8 การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงศาสนาภายในวัดของชุมชนภาคอีสาน 05-02-19
225 3311000305386_972Fh ผลของการใช้คำถามระดับสูงและระดับต่ำกับรูปแบบการเรียนรู้ที่มีผลต่อก 06-02-19
226 3320700351177_5zw3U การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า จังหวัดอุ 07-02-19
227 3439900035730_xeIjx การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียน คณะวิทยาการคอมพิวเต 08-02-19
228 8439988006219_1lsIc ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 09-02-19
229 3330301045765_58nmg การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 11-02-19