ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กองบรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ประภากร แก้ววรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์จำเริญ อุ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตังควนิช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.วนิดา หงส์มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ชาญชัย สุกใส
ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนสุข ชำนินอก
ฝ่ายจัดการ ดร.ศศิวิมล พรประไพ
  นางสาวปณิดา ธรรมวงค์