ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  บุญยืด              รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์จำเริญ  อุ่นแก้ว                    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ประภากร  แก้ววรรณา             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร  ตังควนิช           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  บันลือ               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.วนิดา  หงษ์มณีรัตน์                                มหาวิทยาลัยนครพนม

 

บรรณาธิการ              รองศาสตราจารย์ชาญชัย  สุกใส   

ผู้ช่วยบรรณาธิการ      ดร.นิศานาจ  โสภาพล

ฝ่ายจัดการ                นางสาวปณิดา  ธรรมวงค์

สำนักงาน                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี