เอกสารงานวิจัยที่รอให้ บรรณาธิการ เป็นผู้เลือกผู้อ่านงานวิจัยแต่ละชิ้นงาน

ผู้เสนองานวิจัย ชื่องานวิจัย ชำระค่าลงทะเบียน สถานะการอ่านงานวิจัย / จับคู่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 ทิพวรรณ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีผู้อ่านแล้ว 2015-06-24 22:57:10
2 วิสาร การปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนลุ่มน้ำโขง มีผู้อ่านแล้ว 2015-06-24 10:04:58
3 ประยูรศรี การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมด้านความมีวินัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามแนวพุทธและแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา มีผู้อ่านแล้ว 2015-08-03 15:39:15
4 รุ่งทิพย์ ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีผู้อ่านแล้ว 2015-07-14 16:40:02
5 ทรงยศ การศึกษาทัศนะของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน มีผู้อ่านแล้ว 2015-07-21 14:02:52
6 วราภรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ / 2015-08-07 08:07:37
7 ฐิตา การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีผู้อ่านแล้ว 2015-08-06 18:51:25
8 ปนิดา องค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้อ่านแล้ว 2015-08-25 15:28:55
9 เวฬุรีย์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา / 2015-08-26 01:25:13
10 เพชรบุญ สภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคอีสานตอนล่าง / 2015-08-30 14:59:50
11 จิรนันท์ คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 มีผู้อ่านแล้ว 2015-08-25 16:35:06
12 จิรนันท์ คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 มีผู้อ่านแล้ว 2015-08-25 16:35:44
13 อาคม ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา / 2015-08-25 16:21:23
14 ภัทริมณ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา / 2015-09-01 11:33:39
15 ศิริลักษณ์ ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี / 2015-10-05 15:14:21
16 ประทิน การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 14 บ้านควนประหน้าเขา ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช / 2016-01-17 16:26:16
17 สิริฑามาศ การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีเพศและประสบการณ์ในการสอนที่แตกต่างกัน / 2015-09-06 15:36:32
18 จิราพร การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีประสบการณ์ในการสอนและขนาดโรงเรียนต่างกัน / 2015-09-06 16:22:38
19 วิทยา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12 / 2015-09-13 15:53:23
20 อุบล รูปแบบการดำเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพข้ามพื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ / 2015-09-18 17:39:09
21 สุรชัย การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพระดับอำเภอโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ : กรณีศึกษา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ / 2015-09-15 08:34:49
22 กฤติธัช การศึกษาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยครอบครัว และชุมชน ในพื้นที่อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร / 2015-09-21 11:45:05
23 ปภัสราภรณ์ รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิรูปแบบใหม่ (CUP Split) กรณีศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ The Development Model for the new Contracting Unit for primary care Management :A Case Study of Ban dan District Health Office, Buriram Province. / 2015-09-21 10:03:30
24 จุฑาพร การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง จังหวัดเลย / 2015-09-22 23:14:08
25 วิลากุล ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านผาขาม จังหวัดขอนแก่น / 2015-09-24 21:39:54
26 ลัดดา ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง / 2015-09-29 13:31:52
27 คณาวุฒิ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรสวนสร้างสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ / 2015-10-04 22:18:36
28 รักชาติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามทรรศนะของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง / 2015-10-05 11:22:18
29 สมศักดิ์ การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 / 2015-10-07 12:35:55
30 ฐานันท ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 / 2015-10-07 10:32:18
31 พัชนี กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง / 2015-10-18 14:06:29
32 วิโปรด ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 / 2015-10-16 11:12:21
33 กฤตนันท์ การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 / 2015-10-15 11:40:42
34 สุภาวดี ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 2015-10-19 09:41:59
35 ปริฉัตร์ การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 / 2015-10-20 11:33:45
36 ฐิติมา พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานด้วยตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ด้วย 3 อ. / 2015-10-25 16:51:46
37 ปัญญาวุฒิ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 / 2015-10-26 14:16:56
38 คมกริช องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน มีผู้อ่านแล้ว 2015-11-19 08:26:52
39 ปราณปรียา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ / 2015-11-30 08:39:09
40 วิโรจน์ แนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ / 2016-01-03 13:54:48
41 ิิวินัย การปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์ วิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 / 2016-01-17 10:13:53
42 วรรณา สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ / 2016-03-18 15:59:08
43 อลิศา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT วิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivist และวิธีการสอนแบบปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2016-02-06 11:48:42
44 มยุรี ระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 / 2016-02-26 15:03:04
45 พชรัชต การบริหารสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 / 2016-03-09 19:22:11
46 วีนา พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วยการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร / 2016-03-25 14:00:35
47 ชไมพร ความคาดหวังของผู้บริหารต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ / 2016-03-28 15:20:31
48 บัวผัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี / 2016-04-05 10:40:05
49 สุดาพร การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช / 2016-04-05 13:01:02
50 ชนานุช คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ / 2016-04-05 14:24:07
51 สิริพร กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ / 2016-05-02 12:35:56
52 เนติวัฒน์ พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช / 2016-04-25 15:03:24
53 ศิลา การส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / 2016-04-27 10:47:51
54 จตุพล แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้อ่านแล้ว 2016-05-17 18:42:10
55 ชนิดา การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธร กับการสอนตามปกติ / 2016-04-30 12:15:45
56 พิสิษฐ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / 2016-04-30 15:56:41
57 นัทชา ศักยภาพบุคลากรที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัดขอนแก่น / 2016-05-02 14:13:02
58 จรัลรัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาท้องถิ่นกับผลการดำเนินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 / 2016-05-07 15:11:23
59 พระมหา สมบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ / 2016-05-18 16:50:31
60 ยุพาภรณ์ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ / 2016-05-23 19:25:46
61 อรุณพงษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ ของตลาดประมูลยางพารา : กรณีศึกษา ตลาดยางพาราตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี / 2016-06-07 10:14:57
62 ณัฐพล ผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2016-09-16 21:46:43
63 นิภาพร การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 / 2016-08-11 22:14:03
64 เกรียงชัย โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุบลราชธานี / 2016-08-23 11:23:25
65 ภราดร การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน โดยทีมผู้ดูแลในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / 2016-08-30 16:15:43
66 ญาตา การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2016-10-02 22:58:31
67 ชัยรัตน์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ยาลดความอ้วนของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน / waiting payment 2016-10-09 17:41:09
68 ณฐมน กระบวนการพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านการอ่าน ตามแนวคิดการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ Process for Enhancing Reading Ability of Student At-Risk Based on Response To Intervention / 2016-10-26 13:31:15
69 ขวัญพธู โมเดลพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / 2016-10-17 13:17:37
70 วัฒนชัย การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ / 2019-02-11 15:57:34
71 ธนวัฒน์ รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี / 2016-11-08 16:27:49
72 นลินี ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทยกับภาคธุรกิจบริการต่างชาติในแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / 2016-11-08 17:31:59
73 ประจักษ์ การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถมศึกษา / 2016-11-29 14:00:31
74 จณัญญา วงศ์เสนา ความสามารถในการสร้างตราสินค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย / 2016-12-08 13:08:28
75 ณัฐพงศ์ การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นการ์ตูนเป็นสื่อ เรื่อง ความน่าจะเป็น เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2016-12-28 22:22:16
76 อัยรดา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี / 2017-01-12 10:04:52
77 ตฤษยา โมเดลเชิงสาเหตุของสมรรถนะของครูที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยแบบผสานวิธี / 2017-01-19 16:21:33
78 สุรศักดิ์ ตัวชี้วัดสมรรถนะการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 2017-02-03 10:37:07
79 รัชณีกร การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้โปรแกรมข้อมูลและสารสนเทศนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 / 2017-02-27 15:36:22
80 พรรณทิพา การศึกษาสภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 / 2017-03-09 09:10:18
81 สมเกียรติ Interaction of Communication Formats And Personality in Teaching Problem Solving in Virtual Reality Flipped Classroom upon Abilities in Problem Solving of undergraduate students / 2017-09-05 13:21:20
82 สุภาวดี การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน EIMA เพื่อสร้างมโนทัศน์และเพิ่มความ สามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2017-03-24 20:49:27
83 สุวัฒน์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับครูที่ปรึกษา / 2017-03-27 15:29:33
84 พันทิวา การพัฒนาหลักสูตรเสริมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบอิงบริบทโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้าง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2017-04-24 05:44:45
85 ภิมภ์วิมล ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ไปประเทศเพื่อนบ้านตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / 2017-05-11 16:13:12
86 ธานี บทบาทผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการสู่ท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / 2017-04-27 15:43:02
87 วิทยา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนสำหรับครูระดับประถมศึกษา / 2017-04-29 11:18:50
88 เอกชัย ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 2017-05-07 10:43:19
89 รุจิรา ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2559 / 2017-02-02 14:40:16
90 รุจิรา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสำหรับ การเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / 2017-05-08 16:04:41
91 กัญญา การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยชองผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ / 2017-05-11 15:06:15
92 สุวิมล วิถีมุสลิมกับความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลามและการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม : ชุมชนสวนหลวง 1 / 2017-05-17 20:44:27
93 ทิพรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อความกังวลความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ใช้บริการธนาคารออนไลน์ มีผู้อ่านแล้ว 2017-05-19 10:34:13
94 อัญชลี การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง จำนวนจริง เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการ MIAP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผู้อ่านแล้ว 2017-05-31 22:07:08
95 นายสุวัฒน์ Interaction between the Lesson Presentation Types and the Feedbacks Affecting Learning Achievement on Writing Computer Programs / 2017-06-03 10:01:16
96 เอกคณิต การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย โดยใช้ชุดการสอนตามรูปแบบ แวน ฮีลี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / waiting payment 2017-06-06 12:39:20
97 รัชนก ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2017-06-11 23:18:22
98 ศุภวัฒน์ การตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / 2017-06-22 10:04:24
99 เยาวรักษ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ มีผู้อ่านแล้ว 2017-07-11 00:13:21
100 กาญจนา ละครโทรทัศน์สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน / 2017-07-29 16:50:41
101 ภิญโญ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีผู้อ่านแล้ว 2017-08-22 11:07:02
102 นิพาภรณ์ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารทั่วไป โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / 2017-09-15 09:42:26
103 ขวัญสุปาณัฏฐ์ แนวทางการพัฒนากระบวนการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอก เพื่อความสำเร็จของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน / 2017-08-11 15:30:02
104 อมรรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วนของพหุนาม ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2017-10-08 00:02:32
105 วุฒิไกร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2017-08-14 02:29:20
106 นายฐิติวัจน์ ค่านิยม 4.0: กลไกขับเคลื่อนการบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่ กับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 / 2017-08-20 11:49:08
107 เอกพจน์ การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 / waiting payment 2017-10-04 18:03:21
108 เอกพจน์ การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 / waiting payment 2018-11-14 14:49:20
109 เอกพจน์ การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 / 2018-11-17 16:54:40
110 ธเนศ การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว 9 วัด ของจังหวัดอุบลราชธานี / 2017-08-23 15:33:06
111 วีระศักดิ์ การศึกษาความต้องการบริโภคกุ้งก้ามแดงในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / 2017-08-29 13:06:45
112 ธีรภัทร์ การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาการสอนการเขียนภาษาไทย สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / 2017-08-30 19:23:40
113 วัชระ การเรียนการสอนกระแสมูยตามประเพณีนิยมในราชอาณาจักรกัมพูชา / 2017-08-31 17:30:16
114 วรากร รูปแบบภาวะผู้นำที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน: กรณีศึกษา สายธุรกิจสุกรของ บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / 2017-09-02 20:31:29
115 ฐนกร การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน / waiting payment 2017-10-25 18:08:01
116 ดิฐพงษ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / 2017-09-15 12:30:11
117 ชัยภัทร การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการพัฒนาเว็บไซต์โฆษณาแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ / waiting payment 2017-09-19 13:34:15
118 ฐิติวัจน์ สมรรถนะของผู้พิการในการปฏิบัติงานบริการส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม เปรียบเทียบมุมมองระหว่างธุรกิจโรงแรมประเทศไทยและประเทศเวียดนาม / 2017-10-02 13:55:04
119 สำราญ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูในการเตรียมฝึกปฏิบัติการสอน โดยใช้การเสริมสร้างพลังและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / 2017-10-04 10:51:31
120 ละอองทิพย์ รูปแบบการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา / 2018-01-23 12:19:40
121 ประภัทร์ การพัฒนาหลักสูตรเสริมตามแนวคิดเมตาคอกนิชันและการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2017-10-09 12:01:04
122 ทิตยาพร เจตคติต่อความก้าวร้าวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรับรู้ความก้าวร้าวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / 2017-10-29 15:52:04
123 อนันต์ การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี / 2017-10-20 10:18:46
124 อนันต์ การมีส่วนร่วมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วมของอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี / 2018-10-09 10:35:47
125 ธนะดี องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของโกรว์ธ มายด์เซตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู / 2018-02-20 11:30:16
126 สุกฤตา วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้บริหารสถานศึกษาไทย : กรณีศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเดชอุดม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 / 2017-11-18 12:50:11
127 จุรีรัตน์ มโนทัศน์การสร้างภาพลักษณ์องค์การ / 2018-10-31 16:16:04
128 วีรวรรณ จงจิตร มโนทัศน์การสร้างภาพลักษณ์องค์การ Concept of Corporate Image Building / waiting payment 2017-11-17 19:59:25
129 ชิราพร รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู / 2017-11-21 18:10:12
130 ธนภัทร กลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน / waiting payment 2017-12-08 10:10:21
131 จินตนา เส้นใยกล้วยหอมทองย้อมสีธรรมชาติ เพื่อการทำเครื่องจักสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / 2017-11-28 15:18:04
132 เยาวภา ระบบการให้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์และรางวัลเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันทุ่มเทในธุรกิจโรงแรม / 2017-11-27 15:48:28
133 อุบลวรรณ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / 2018-03-19 09:03:19
134 ศุภลักษณ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเชื่อมโยง เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 / 2017-12-31 21:15:44
135 มัจฉรี การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนรู้แบบใช้คำถาม ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2018-01-06 12:23:40
136 เกศสุดา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / 2018-01-15 16:20:04
137 เกศสุดา การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ / 2018-01-16 15:30:24
138 ภัชญาดา การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ / 2018-01-24 10:31:13
139 พิศดาร ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี / 2018-02-05 14:13:13
140 จิตรา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และพัฒนา (5Es+D) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2018-02-20 11:30:07
141 ขจรศักดิ์ การพัฒนารูปแบบการเพิ่มทักษะไอซีทีให้กับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสุรินทร์โดยกลวิธีกำกับตนเอง / 2018-05-31 18:33:46
142 สิทธิพงศ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส / 2018-07-17 11:37:47
143 เทิดไท การดีดบ้าน : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญางานช่างเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนภาคอีสาน / 2018-03-16 13:44:52
144 สุนัย การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีสมองเป็นฐานกับการเรียนแบบปกติ ที่มีผลต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีการนำตนเองในการเรียนรู้ต่างกัน / 2018-05-11 14:16:47
145 รำไพ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผู้อ่านแล้ว 2018-04-05 17:40:23
146 ปิยกนิฏฐ์ กลยุทธการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างโอกาสเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนไทย-ลาว ในภูมิภาคอาเซียน / 2018-03-18 15:25:08
147 ปิยกนิฏฐ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย ในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ / 2019-03-11 16:53:50
148 อาฑิฏิยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด / 2018-04-20 16:35:27
149 บุษราภรณ์ การจัดการสินค้าวัฒนธรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มน้ำโขง / 2018-04-18 11:45:27
150 พระมหาเชษฐพล การศึกษาปัจจัยของแหล่งความรู้ออนไลน์ที่มีต่อการเลือกใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน / 2018-04-23 10:56:44
151 พรรณพิไล การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / 2018-04-19 22:34:41
152 ชาติชัย อิทธิพลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อผลสัมฤทธิ์ตามหน้าที่ ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสกลนคร / 2018-04-29 10:33:19
153 ณัปกรณ์ การออกแบบชุดเครื่องแต่งกายที่ใช้ในขบวนแห่เนื่องในงานประเพณี พิธีกรรม กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ / 2018-05-02 14:45:37
154 ธนพจน์ การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กริท (Grit) ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม / 2018-05-06 10:59:27
155 ชลาธิป การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยในเขตภาคตะวันออก ภาคตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล / 2018-05-07 11:12:11
156 วริศรา ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด / 2018-05-17 15:26:17
157 วัชราภรณ์ การสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อสืบสานและคุ้มครองภูมิปัญญาที่เป็นมรดกร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน : ไทย ลาว และกัมพูชา / 2018-05-17 16:39:14
158 ชัดชัย การระดมทรัพยากรเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการปั้นชุมชนท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / 2018-05-18 11:02:53
159 วีระศักดิ์ การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักในโปรแกรมการผลิตครูตามมุมมองของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา / 2018-05-21 08:57:33
160 สายรุ้ง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำชีเพื่อการอนุรักษ์และพื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / 2018-05-21 12:32:01
161 สิรีธร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้เทคนิค SQ4R ร่วมกับวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานใต้ / 2018-06-26 12:08:40
162 สัญญา รูปแบบการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยด้วยกระบวนการเสริมสร้างอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยฐานคติหุ้นส่วนทางการเมือง / 2018-06-15 07:26:29
163 อรอนงค์ อิทธิพลของคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลราชธานี / 2018-06-21 10:05:00
164 มาลี แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 2018-07-10 15:38:13
165 วิรัญญา สมรรถนะของผู้พิการในการปฏิบัติงานบริการส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม เปรียบเทียบมุมมองระหว่างธุรกิจโรงแรมประเทศไทยและประเทศเวียดนาม / 2017-10-02 13:55:04
166 สุนิสา ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย / 2018-08-01 13:13:06
167 สุนิสา ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย / waiting payment 2018-09-25 15:10:33
168 สิทธิพงศ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส / 2018-07-17 11:37:47
169 ณัฐชา การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา / 2018-07-17 13:24:46
170 Tip ความฉลาดทางจิตวิญญาณ กับยุคพลิกผันเทคโนโลยีดิจิทัล / 2018-07-25 10:39:35
171 จีรนันท์ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง / 2018-07-31 16:20:16
172 ธเนศ การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว 9 วัด ของจังหวัดอุบลราชธานี / 2017-08-23 15:33:06
173 ฤติมา สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทาง / waiting payment 2018-08-14 13:31:17
174 ฤติมา สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี / 2018-09-01 10:37:56
175 ธเนศ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบเปิด สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี / 2018-08-16 11:19:07
176 แก้วอุดอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น ในระดับประถมศึกษา / 2018-08-25 10:17:20
177 แก้วอุดอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น ในระดับประถมศึกษา / waiting payment 2018-08-26 15:39:19
178 แก้วอุดอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น ในระดับประถมศึกษา / waiting payment 2018-08-27 19:12:19
179 ชาญชัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) รายวิชา 4091113 แคลคูลัส 1 / 2018-08-21 14:20:41
180 แก้วอุดอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น ในระดับประถมศึกษา / 2018-08-25 10:17:20
181 แก้วอุดอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น ในระดับประถมศึกษา / waiting payment 2018-08-26 15:39:19
182 แก้วอุดอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น ในระดับประถมศึกษา / waiting payment 2018-08-27 19:12:19
183 สมพง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรี่อง สมการ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ แบบแข่งขันเป็นกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2018-08-25 11:07:08
184 สมพง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรี่อง สมการ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ แบบแข่งขันเป็นกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / waiting payment 2018-08-26 16:19:36
185 ปวีณา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS / 2018-08-25 14:23:57
186 ปวีณา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS / waiting payment 2018-08-26 16:15:18
187 ปวีณา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS / waiting payment 2018-08-26 22:46:49
188 วีระยา การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2018-08-26 15:29:01
189 วีระยา การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / waiting payment 2018-08-27 07:29:08
190 พงศธร การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง / 2018-09-04 11:14:47
191 พงศธร การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (แก้ไข1) / waiting payment 2018-09-11 11:14:29
192 ฐิติวัจน์ การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบแนวคิดคุณภาพชีวิตของผู้พิการในบริบทเฉพาะสำหรับผู้พิการและบริบทด้านการประกอบอาชีพ มีผู้อ่านแล้ว 2018-09-07 10:56:06
193 ภัชรพรรณ์ ผลกระทบของปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและปัจจัยการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบมีผลต่อคุณภาพการเปิดเผยการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบด้าน ความพอเพียง ด้านความถูกต้องตามควร และด้านความครบถ้วน ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย / 2018-09-18 07:56:09
194 ภัชรพรรณ์ ผลกระทบของปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และปัจจัยการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ มีผลต่อคุณภาพการเปิดเผยการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบด้าน ความพอเพียง ด้านความถูกต้องตามควร และด้านความครบถ้วน ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย- แก้ไข / waiting payment 2018-09-24 12:19:15
195 กิตติสุดา มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเรื่องการจ้างผู้สูงอายุในแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ / 2018-09-26 11:50:45
196 พิศุทธิภา ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / waiting payment 2018-10-04 14:51:10
197 พิศุทธิภา แก้ไขบทความครั้งที่ 1 / 2018-10-12 14:03:22
198 ทัศนีย์ภรณ์ รูปแบบเครื่องประดับศีรษะการฟ้อนในประเพณีบุญบั้งไฟ / 2018-10-21 14:34:28
199 ทัศนีย์ภรณ์ รูปแบบเครื่องประดับศีรษะการฟ้อนในประเพณีบุญบั้งไฟ / 2018-10-30 12:26:23
200 ทัศนีย์ภรณ์ รูปแบบเครื่องประดับศีรษะการฟ้อนในประเพณีบุญบั้งไฟ / waiting payment 2018-10-31 12:35:01
201 นางสาวณัฐนิตย์รดี แนวทางในการพัฒนาศักยภาพโรงแรมขนาดเล็กสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา ในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม / 2018-10-12 14:24:18
202 บุญเสริฐ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Model for Teaching by Integration of STEM Education to Develop Creative Problem-Solving for Secondary School Student / 2018-10-15 02:06:44
203 พลวัฒน์ การใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ความรู้คำศัพท์ และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2018-10-22 11:14:58
204 พิศวัลย์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / 2018-10-24 10:30:42
205 อรทัย โรงเรียนผู้สูงวัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / 2018-10-31 13:58:58
206 จุรีรัตน์ มโนทัศน์การสร้างภาพลักษณ์องค์การ / 2018-10-31 16:16:04
207 นิศานาจ บทเพลงน้ำโขง : ภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ลาว / 2018-11-01 15:25:27
208 วิจิตรา Relationship Between Cognitive Styles and Critical Thinking of Undergraduate Students of Surindra Rajabhat University / 2018-11-05 00:43:39
209 นุชจรี การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / 2018-11-12 19:00:01
210 นุชจรี การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / waiting payment 2019-01-21 15:39:46
211 วิรุธน์ การประเมินความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาครุศาสตรบัณฑิต / 2018-11-15 12:05:07
212 บุญมี รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 2018-11-19 08:22:32
213 บุญมี รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / waiting payment 2018-12-03 10:49:58
214 บุญมี รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / waiting payment 2019-01-21 16:41:59
215 อรินทร์ อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา คุณค่าที่รับรู้ด้านอารมณ์ และคุณภาพการให้บริการต่อ ความพึงพอใจ ความผูกพัน และความจงรักภักดีของลูกค้าร้าน Amity coffee ในเขตกรุงเทพมหานคร / waiting payment 2018-11-21 16:49:10
216 ดนุเชษฐ ดุษฎีนิพนธ์ด้านการประพันธ์เพลง: บทประพันธ์เพลงอีสานร่วมสมัยสำหรับกีตาร์คลาสสิก / 2018-11-20 10:48:38
217 ณัฐกานต์ องค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / 2018-11-24 10:39:15
218 ณัฐกานต์ องค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / waiting payment 2018-12-02 11:59:13
219 กมลวรรณ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่่องการอ่านและสื่อสารได้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / 2018-11-21 15:08:39
220 กมลวรรณ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่่องการอ่านและสื่อสารได้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / waiting payment 2018-12-15 11:18:22
221 ขวัญนภา รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น / 2018-11-25 19:28:57
222 พรวดี อิทธิพลพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทาน และผลการดำเนินงานขององค์กร ที่มีต่อความยั่งยืนองค์กรของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / waiting payment 2018-11-26 16:43:55
223 ภานุรุจ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / waiting payment 2018-12-11 23:45:29
224 จำลอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / 2018-12-21 14:35:06
225 จำลอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / waiting payment 2018-12-25 14:54:28
226 จำลอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / waiting payment 2018-12-27 19:14:21
227 จำลอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / waiting payment 2018-12-27 21:30:12
228 จำลอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / waiting payment 2018-12-28 08:16:41
229 จำลอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / waiting payment 2019-02-09 17:09:15
230 พระมหามงคล การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงศาสนาภายในวัดของชุมชนภาคอีสานตอนล่าง / 2019-01-04 10:15:57
231 พระมหามงคล การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงศาสนาภายในวัดของชุมชนภาคอีสานตอนล่าง / waiting payment 2019-02-05 14:03:02
232 ศุทธินี การใช้การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / waiting payment 2019-01-04 12:58:46
233 อริยชัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านอาหารรูปแบบ Fast Casual ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / 2019-03-02 10:16:20
234 ธนา การพัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา / waiting payment 2019-01-18 08:58:04
235 ปุณฑริกา ผลของการใช้คำถามระดับสูงและระดับต่ำกับรูปแบบการเรียนรู้ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบสอบแนะนำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน / 2019-02-06 12:37:58
236 ประยงค์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / 2019-02-08 11:48:05
237 สุจิตตรา การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า จังหวัดอุบลราชธานี / 2019-02-07 11:16:12
238 อรพินท์ การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / waiting payment 2019-02-18 17:26:52
239 ภูษิต แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - ลาว : ศึกษากรณี จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องตาอู อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี / 2019-02-25 10:54:14
240 หทัยชนก การวิเคราะห์ต้นทุนในโซ่อุปทานการเลี้ยงปลานิล เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / waiting payment 2019-02-26 11:53:10
241 โชฒกามาศ รูปแบบการพัฒนาการทำงานเป็นทีมสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ / waiting payment 2019-02-20 14:05:27
242 ชัชวาล การประยุกต์ใช้เทคนิคภาพเสมือนสามมิติโฮโลแกรม จำลองผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ของศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / 2019-02-23 09:56:43
243 นพพร การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี / waiting payment 2019-03-15 11:03:09
244 โชฒกามาศ รูปแบบการพัฒนาการทำงานเป็นทีมสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แก้ไขตามฟอร์ม ปี 2563 ค่ะ / waiting payment 2019-03-16 17:28:49
245 รัตนะ รูปแบบการจัดงานศพที่ปรากฏในพระไตรปิฎก / waiting payment 2019-03-17 22:32:15
246 รัตนะ รูปแบบการจัดงานศพที่ปรากฏในพระไตรปิฎก / waiting payment 2019-03-17 22:32:15