ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานต้นสังกัด
ดร.วิตติกา ทางชั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ ข้าราชการบำนาญ
รศ.ดร.บุปผา ศริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เข้มมาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาเชียงใหม่
รศ.ดร.สุนทรีพร ดวนใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รศ.ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รศ.ดร.ธีระวุฒิ เอกะกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.พวงผกา กรีทอง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผศ.ดร.สุเนตร สุวรรณละออง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ผศ.ดร.สฏายุ ธีระวณิชตระกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.กชกร ธิปัตดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.เสรี สมชอบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.วุฒิ ลีนาม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.เชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.จิณณวิตร ปะโคทัง คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.สุนทร วรหาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.อานันท์ ทาปทา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.ธนาภรณ์ พันทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดร.สุมาลี เงยวิจิตร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สมศักดิ์ จั่นผ่อง สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ดร.พนายุทธ เชยบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.ธนาวรรณ อัศวราชันย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.นุชประภา กงเพชร เดนนิส คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อ.มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.เกริกไกร แก้วล้วน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.พิมุกต์ สมชอบ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.กุลชญา ลอยหา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.รัตนะ ปัญญาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี