การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตรา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) อำเภอกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตรา และแบบทดสอบการเขียนสะกดคำ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .20 - .74 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .31-.77 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  t

ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก แม่กด แม่กบ และแม่กน ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีแบบฝึกประสิทธิภาพ เท่ากับ  84.04/82.88  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะการสอนสะกดไม่ตรงตามมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

Abstract

             The purposes of the research were to develop word spelling drills on odd final letters in the Thai Language Strand for Prathom Suksa 4 pupils based on the standardized criteria of 80/80, and to compare the pupils’ achievement before and after using the drills. The sample used in this study was 37 Prathom Suksa 4 pupils studying in the first semester of academic year 2011, Ban Pung (Matuleprachasan) School, under Si Sa Kat Primary Education Service Area Office 1, selected by simple random sampling method.  The research tools were the developed drills, and the achievement test constructed by the researcher.  The test difficulty indices ranged from .20 – .74; the discrimination indices ranged from .31–.77 and the reliability value was .87. The collected data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test.

The  research  findings  were  as  follows:

  1. The developed drills including odd fihat letters utilized in daily life were efficient since the criteria were found at 84.04/82.88 based on the standardized criteria of 80/80.
  2. It was found that the pupils’ achievement after using the drills was statistically higher than that before using them at the .01 level.

Keyword: Word Spelling Drills on Odd Final Letters, Thai Language Strand, Prathom Suksa 4 (Grade 4)

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 266