การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 ใน 4 งาน คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 317 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 49 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าt-test และ ค่า F-tes

ผลการวิจัยพบว่า

          1) ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

        2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพของคณะกรรมการ พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่มีอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

คำสำคัญ   การมีส่วนร่วม/การจัดการศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Abstract

             The research objectives were to investigate and compare the opinion levels of the participation in educational administration of the school boards under Surat Thani Primary Education Service Area Office 3. in academic, budgeting, human resources and general affair administration.  The sample consisted  of 317 school boards under Surat Thani Primary Education Service Area Office 3. Research tool are questionnaires are 49 amounts be valuable the confidence equals to .49 and data analysis were percentage, frequency, mean, standard deviation, the t-. test and the F-test

            The results were as follows; 1) the participation in educational administration of the school boards found that overall participation was  at average level. 2) the opinion levels of the participation in educational administration classified by the different of age, education level and the status,  as whole  were  satistically  sisnificant difference  at the .05 level .

 Keywords: Participation / Educational Administration/ School Boards

 

 

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 183