การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 14 บ้านควนประหน้าเขา ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ

           1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนและประชาชน 2) ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้วยค่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติให้นักเรียนและประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ 3) หาแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านควนประหน้าเขา จำนวน 35 คน ประชาชนในหมู่ 14 (บ้านควนประหน้าเขา) ต.บางขัน  อ.บางขัน  จ.นครศรีธรรมราช และชุมชนใกล้เคียง  จำนวน  30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามการมีส่วนร่วม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .94 แบบสัมภาษณ์ผลที่ได้รับจากการอบรมค่ายการเรียนรู้ และแบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนและประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก       (x̄= 3.88)
  2. ผลการจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติให้นักเรียนและประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน และมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน้ำ และการบริหารจัดการขยะในชุมชน
  3. แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเกิดการก่อตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านควนประหน้าเขาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการปกป้องป่าไม้ แหล่งน้ำ และการบริหารจัดการขยะ

 

คำสำคัญ: การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Abstract

            The research aimed to study a participation of students and the general public in protecting the human rights on natural resources and environment,  to promote an operational learning through a learning camp to create an attitude for students and the general public towards an economic and social development and conservation of natural resources, and to examine the guidelines to conserve the natural resources and environments in a sustainable manner.  The samples in the study were 35 students of Khwuanpranakhao School and 30 people from nearby communities.  The research instruments were a questionnaire with a confidence equivalent to .94, an interview and an observation format. Statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation.

 The research findings were as follows.

  1. A participation of the students and the general public in the study in protecting the human rights concerning the natural resources and environment was found at a high level (x̄=3.88)
  2. The results obtained from the learning camp showed that the subjects had a better knowledge on an economic and social development in the communities and acquired more understanding on the conservation of forest and water sources and the management of the communal garbage.
  3. The guidelines acquired led to the strength and sustainability of the community network. The committee was established to conserve the natural resources and environment. All parties concerned participated in the conservation effort.

Keywords:  Protection of Human Rights,  Conservation of Natural Resources and Environment.

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 127