การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ

บทคัดย่อ

            การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ 2) เปรียบเทียบเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ 3) เปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 73 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจำนวน 39 คนและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติจำนวน 34 คน             

         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าระดับความยาก  (p) ตั้งแต่ 0.35 - 0.75  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (B) ตั้งแต่ 0.22-0.90  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( rcc )  เท่ากับ  0.99  3)  แบบวัด  เจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.32 - 0.65  และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 และ 4) แบบวัดการมีจิตสาธารณะจำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.31-0.73 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน

            ผลการวิจัยพบว่า

  1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. นักเรียนที่เรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบบูรณาการมีค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีค่าเฉลี่ยระดับการมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตสาธารณะ

 

Abstract

         The research aimed to compare  learning achievement, attitudes towards the environment and public mindedness of Mattayomseuksa three students who learned by  an integrated learning method and a traditional learning method. The subjects were seventy-three Mattayomseuksa three students of Prangkoo School in Prangkoo district of Sisaket province.  They were derived by a cluster random sampling.  The research instruments were 1) lesson plans, 2) a multiple learning achievement test of 40 items with a difficulty value from 0.35-0.75, a discrimination value from 0.22-0.90 and a confidence value equivalent to 0.99, 3) an attitude measuring format of 40 items with a discrimination value from 0.32-0.65 and a confidence coefficient value equivalent to 0.93, 4) a format to measure the subjects’ public mindedness with a discrimination value from 0.31-0.73 and a confidence coefficient value equivalent to 0.90.  Statistics used were percentage, mean, standard deviation and t-test.

 The research findings were as follows.

  1. The students who were given an integrated learning had a higher learning achievement mean than their counterparts who were given a conventional learning at a statistical significance of .01.
  2. The students who were given an integrated learning had a higher attitude mean than their counterparts who were given a conventional learning at a statistical significance of .01.
  3. The students who were given an integrated learning had a higher public mindedness mean than their counterparts who were given a conventional learning at a statistical significance of .01.

Keywords: Integrated Learning,  Traditional Learning,  Learning Achievement, Attitude.

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 156