การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 307 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  2. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ

         2.1 ผลการเปรียบเทียบตามสถานภาพความสำคัญ  (ตำแหน่ง) โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          2.2 ผลการเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ  ในภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          2.3 ผลการเปรียบเทียบตามประสบการณ์ของผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหาร/การสอน ในภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ

 

Abstract

          The research aimed to study and compare the participation in the academic administration of the personnel in the schools under the Office of Trang Education Service Area 2. A total of 307 samples were used in the study. They were school administrators and teachers under the Office of Trang Education Service Area 2 in the academic year 2014. The research instrument was the questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA.

The research findings were as follows.

  1. Participation in the academic administration was overall at a high level. Considering individual issues, the participation can be arranged in a descending order of significance as follows: learning process development, quality assurance system development, educations supervision, measurement and evaluation, and the school curricular development.
  2. Considering a participation in the academic administration, the following were found:
    2.1 As regards the status, there was no difference found. Concerning the individual aspects,  it was found that there was a difference with a statistical significance of .01  in the school curricular development, educational supervision, and a development of the internal quality assurance system.
    2.2 A comparison made according to the school size showed that the participation in the academic administration was different in both individual and collective aspects with a statistical significance of .05. 2.3 A comparison made according to the teaching experiences of the teachers from different sized schools showed the different participation level in the academic administration at a statistical significance of .05.

Keywords:  Participation in Academic Administration.

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 155