การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ตัวอย่างคือ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน จำนวน 380 คน โดยใช้วิธีคำนวณตามสูตรของ ยามาเน (Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .897 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ LSD

ผลการวิจัยพบว่า

     ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนด้าน อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านการมีส่วนร่วนในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบล

­­

 

Abstract

             The research study aimed to study the people's participation in community development planning of the Local Administrative Organization of Takon sub-district, Mueang Chan district of Si Sa Ket province. The 380 samples that were determined by Yamane’s table were used in the study.  A five-point rating survey questionnaire was utilized for collecting the data concerning the people’s participation in local development planning in 4 aspects: decision, planning, implementation and evaluation.  The questionnaire yielded the reliability of .897. Percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and LSD were used in data analysis.

           The research found that the people’s participation in the local development plan was overall at a moderate level. The factors of  sex, family status and occupations which were different did not affect the people’s participation.  The factors of age, educational levels and monthly incomes affected the local development plan in terms of decision, planning, implementation and evaluation at a statistically different significance of .05.

Keywords: People’s Participation, Community Development Planning, Local Administrative Organization


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 135