กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำแนกตาม ตำแหน่ง ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 24 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 67 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA )

ผลการวิจัยพบว่า

  1. กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการเปรียบเทียบการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานทำงานที่แตกต่างกันมีกระบวนการนิเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็กที่มีตำแหน่งต่างกัน มีกระบวนการนิเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: กระบวนการนิเทศ การศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

Abstract

            The research aimed to study and compare the supervision process of an early childhood education at the child development centers in Pa Bon district of Phattalung province as classified by positions, educational levels and working experiences.  The samples were 24 school administrators and   67 childcare providers.  The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA.

  The research findings were as follows.

  1. The supervision process of the early childhood education was at a high level.
  2. A comparison of the supervision showed that the school administrators and the teachers or childcare providers who had different educational levels and working experiences had no different supervision processes.  The school administrators and the childcare providers who had different positions had different supervision processes with a statistical significance of .05.

Keywords:  Supervision Process, Early Childhood Education, Child Development Center.


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 180