โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอบเขตของการวิจัย คือ จัดเก็บข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน การกรอกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์ แบบคัดกรองนักเรียน การสรุปผล และการออกรายงานภาพรวมของนักเรียนแต่ละกลุ่มทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา สามารถแบ่งส่วนการทำงานได้เป็น 5 ส่วน คือ 1) การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน 2) การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 3) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 4) การจัดการแบบประเมิน และ 5) การออกรายงาน พัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลผ่านเว็บเบราเซอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของระบบ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน และผู้ใช้ จำนวน 218 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ ครูที่ปรึกษา
ครูฝ่ายปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถทำงานได้ตามขอบเขตการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ มีการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยโดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียน  และ 2)  ผลการหาประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้ จำนวน 218 คน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70

 

คำสำคัญ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดกรองนักเรียน ประสิทธิภาพระบบ

 

Abstract

         The research aimed to study and develop the student aiding system program of Luekhamhan Warinchamrap School of Ubon Ratchathani province and to find out the efficiency of the system in question. The research scope covered students’ data storage;  completion of the format to evaluate students’ behavior, emotional maturity,  student selection form; report of the overall performance of all students divided into three groups: normal, risky and problematic.  The research instrument was a five-rating scale questionnaire. The subjects in the study were 5 computer experts and 218 others including administrators, system maintainers, advisory teachers, parents and students. Statistics used in data analysis were mean and standard deviation.

            The research found that: 1) the student aiding system program which was developed could function according the set research scope; the security system was divided into six groups: administrators, system maintainers, advisory teachers,  disciplinary teachers,  parents and students;  2) as regards the efficiency of the system, it was found that the system was efficient at the highest level averaging 4.67 and a deviation score was 0.47. The efficiency of the system as evaluated by 218 users showed that the system was efficient at a high level averaging 4.35 and a deviation score was 0.70.

 

Keywords:  students aiding system,  student selection,  system efficiency

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 159