แนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่

บทคัดย่อ

          การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยใช้การวิจัยแบบผสม การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวน 488 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหัวหน้างานที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ 12 คน เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่

ผลการวิจัยพบว่า

        แนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งสรุปเป็นคำสำคัญ คือ ประกอบไปด้วย 14 แนวทางคือ องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนางานที่หลากหลาย ให้อิสระในการออกแบบวิธีการทำงาน ดูแลเอาใจใส่ให้ความเชื่อมั่นในผลงานที่ทำ หัวหน้างานต้องดูแลให้คำแนะนำการปฏิบัติงานได้อย่างใกล้ชิด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ทั้งกับตัวหัวหน้าเอง และเพื่อนร่วมงานให้พนักงานบริหารเวลาทำงานได้เองโดยกำหนดให้มีผู้ดูแลแนะนำการทำงานให้กับพนักงานใหม่ให้ความสำคัญกับงานทุกงานทำให้พนักงานสามารถเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานและผลตอบแทนที่เหมาะสมและงานที่ทำต้องสมดุลกับการใช้ชีวิตส่วนตัวทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างพึงพอใจ โดยมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างความกระตือรือร้นในการทำงานพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่เรียนรู้  และจูงใจพนักงานให้มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จด้วยความรู้ความสามารถในการทำงานในระดับสูงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลดปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่

คำสำคัญ: แนวทางแก้ปัญหา การลาออก คนรุ่นใหม่

Abstract

            The research aimed to study the guideline on how to retain a new generation of the employees. A questionnaire was used to collect quantitative data from 488 employees and an in-depth interview was conducted to gather qualitative data from 12 supervisors of a new generation of the employees.

             The research found that there were 14 guidelines concerning the retention of the new generation of the workforces. S: support for resource, M: mobility opportunities, A: autonomy of decision making, R: recognition, T: task-oriented and people-oriented, S: schedule flexibility of working hours, M: mentoring,   I: interesting job,  L: long-term career development and continuity of work and earning,  E: effectiveness of work-lifestyle balance, C: customer centricity, A: agility, : read and learn,  and E: emphasis on goal setting.

Keywords:  Guidelines,  Job Leaving,  New Generation.

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 196