การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และ 2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมวันพระ ด้านการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการและครูผู้สอน และคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 16 คน ครูผู้สอน 170 คน รวม 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย x̄ = 4.26)
  2. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย x̄ = 4.24)

 

คำสำคัญ: การดำเนินงาน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

 

Abstract

           The research aimed to study the operating conditions of the Buddhist -oriented schools and to explore the guidelines to develop the Buddhist-oriented schools at  the small-sized secondary school level under the jurisdiction of the Office of the Secondary School Area 12 of Nakornsrithammarat. The research was conducted in five aspects: physical aspects, activities on the Holy Buddhist Holidays,  instructional activities,  behaviors of students and others concerned and promotion of the Buddhist approach. The samples used in the present study were school 16 directors and 170 teachers. Krejcie and Morgan’s table was used to calculate the sample size. The research instrument was a questionnaire with a confidence value equivalent to 0.93. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation.

 The research findings were as follows:

  1. The implementation based on the Buddhist approach of the small-sized secondary schools in Nakornsrithammarat under the Office of the Secondary School Education Service Area 12 was overall at a high level (X= 4.26).
  2. The guidelines for the development based on the Buddhist approach of the small-sized secondary schools in the study were rated at a high level (X=4.24).

Keywords: Implementation, Schools based on the Buddhist Approach,  Small-sized Secondary   
                 Schools.

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 167