กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว จำแนกตาม เพศ อายุ   สถานภาพ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว  โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ t-test, F-test และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า

  1. กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ สามารถร่วมกันทำนายการตัดสินใจท่องเที่ยวและเข้าพักโฮมสเตย์บ้านปลาค้าวได้ร้อยละ 50 (AdjR2= 0.50)
  2. นักท่องเที่ยวที่มีเพศและอายุแตกต่างกัน ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโฮมสเตย์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: กลยุทธ์การตลาดบริการ โฮมสเตย์  บ้านปลาค้าว

 

Abstract

          The research aimed to study and compare the marketing strategies of homestay business which could affect tourists’ decision to spend a night at Ban Pla Khao in Mueang district of Amnat Charoen province as classified by sex, age, status, educational levels and occupations. The samples were 386 tourists. The research instrument was a questionnaire of a confidence value equivalent to 0.94. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, variance analysis, t-test, F-test and multiple regression analysis.

 The research findings were as follows.

  1. The marketing strategies in terms of products, physical environment and service process could predict the tourists’ decision to stay overnight by 50% (AdjR2= 0.50).
  2. The tourists who were different in sex and age had a different priority concerning the marketing strategies in terms of products and marketing promotion at a statistical significance of .01 and .05. The tourists who had a different status had a different priority concerning the marketing strategies in terms of physical environments, products, marketing promotion and service processes at a statistical significance of .01. The tourists who had a different education had a different priority concerning the strategies in terms of physical environments and marketing promotion at a statistical significance of .01 and of products at a statistical significance of .05. The tourists who had different occupations had a different priority concerning the marketing strategies in terms of physical environments and products at a statistical significance of .01 and of marketing promotion and service processes at a statistical significance of .05.    

Keywords:   Marketing strategies, Homestay business, Ban Plakao

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 217