ละครโทรทัศน์สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน

บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ การเปิดรับพล็อตและความต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ การเปิดรับพล็อตและความต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ทำการสำรวจความคิดเห็นกับประชาชนที่เปิดรับละครโทรทัศน์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 4,110 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและทำการทดสอบความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. พฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์พบว่า ชาวไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ และชาวอินโดนีเซียมีพฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์ลักษณะคล้ายกัน ส่วนชาวกัมพูชาและชาวลาวมีพฤติกรรมการเปิดรับที่แตกต่างออกไปแต่ทั้งสองประเทศมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันสำหรับการเปิดรับพล็อตละครโทรทัศน์พบว่าชาวไทยฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซียมีการเปิดรับที่คล้ายกันส่วนประเทศกัมพูชา บรูไน เมียนมา ลาว และสิงคโปร์มีการเปิดรับพล็อตลักษณะที่แตกต่าง และสุดท้ายผลการศึกษาความต้องการเนื้อหาวัฒนธรรมไทยในละครโทรทัศน์พบว่า ชาวไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนามและอินโดนีเซียมีความต้องการในลักษณะที่คล้ายกัน ส่วนชาวกัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ลาวและสิงคโปร์มีความต้องการแตกต่างกัน
  2. พฤติกรรมการเปิดรับละครโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันกับการเปิดรับพล็อตละครโทรทัศน์ รวมทั้งสัมพันธ์กันกับความต้องการเนื้อหาทางวัฒนธรรมอย่าง มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และการเปิดรับพล็อตละครโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันกับความต้องการเนื้อหาในละครโทรทัศน์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ตัวแปรเป็นไปในลักษณะวงกลม

 คำสำคัญ: ละครโทรทัศน์ อาเซียน พล็อต เนื้อหาวัฒนธรรม

 

Abstract

          This research article aims to study the exposure to television drama of ASEAN people, the need of television drama plots, the need of cultural contents in Thai television drama of ASEAN people and to study the relationship between television drama exposure, the need of television drama plots and cultural contents in television drama for ASEAN countries. A total of 4,110 people who watch TV dramas in 10 ASEAN countries were surveyed, analysed descriptive statistics, and tested the relationship by considering the Pearson Correlation Coefficient.

 The research findings were as follows:

  1. Thai, Bruneian, Filipinos, Malaysian, Myanmar, Vietnamese, Singaporean, and Indonesian people had a similar television drama exposure. Cambodian and Lao people had different exposure behaviors, but both countries behave in the same direction. The study found that Thai, Filipino, Malaysian, Vietnamese and Indonesian people were exposed to similar TV drama plot, while Cambodian, Bruneian, Myanmar, Laos and Singaporean people were exposed to differentiated plots. The results also shown that Thai, Bruneian, Filipino, Vietnamese and Indonesian people had a similar need for Thai cultural content in television dramas. The Cambodian, Malaysian, Myanmar, and Singaporean people had different needs.
  2. Exposure to television drama is correlated with the need of television drama plots and also with the need of cultural contents in television drama at the level of statistical significance 0.01. The need of television drama plots is correlated with the need of cultural contents in television drama at the level of statistical significance 0.01. The relationship of these three variables is in a circular manner.

Keywords: Television drama, ASEAN, Plot, Cultural content

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 251