การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการเพื่อพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการจัดการและติดตามการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์หลังการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในารวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนจำนวน15คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามมีลักษณะคำถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลได้แก่ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบการเปรียบเทียบด้วย t-test  ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันพบว่า อาจารย์ผู้สอนในคณะเทคโนโลยีการจัดการส่วนใหญ่ มีการทำวิจัยในชั้นเรียน แต่ไม่ทราบชัดเจนว่าควรจัดให้อยู่ในวิจัยประเภทใดและเป็นไปตามหลักวิชาการหรือไม่ปัญหาที่พบคืออาจารย์ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องวิจัย คิดว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นขาดวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ขาดผู้ที่คอยควบคุมติดตามและให้คำปรึกษาขั้นตอนที่2การพัฒนาครูผู้สอนได้มีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมหาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ0.05นั่นคืออาจารย์ผู้สอนเมื่อได้รับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกอบรมนอกจากนี้จากการสังเกต พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวังและมุ่งมั่น มีความสนใจอย่างจริงจังและร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการทดลองปฏิบัติโดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยในชั้นเรียนคอยให้คำปรึกษา และพาทำ เบื้องต้นได้แนวคิดในการเริ่มต้นหัวข้อในการทำวิจัยในชั้นเรียนที่ดี ในการนำไปต่อยอดในชั้นเรียนจริงขั้นตอนที่3การติดตามผล ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาให้ผลสะท้อนกลับคือมีความคาดหวังค่อนข้างสูงว่าจะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยมาเขียนวิจัยในชั้นเรียนได้หัวข้อวิจัยและต่อยอดการทำงานได้ดีกับการเรียนการสอนในปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนและสาขาวิชาได้จากการติดตามหลังการฝึกอบรมมีจำนวนงานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้ดำเนินการปฏิบัติจำนวน3รายวิชาเหตุผลที่ไม่ได้มีการปฏิบัติเพราะยังไม่มีงบประมาณในการทำวิจัยเข้าใจว่าอยู่ระหว่างช่วงปลายภาคเรียนไม่สามารถทำวิจัยได้ ควรจะเริ่มตั้งแต่เปิดภาคเรียน มีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและเปรียบเทียบอยู่ตลอดแต่ไม่ได้เรียบเรียงเป็นรูปแบบงานวิจัยที่สมบูรณ์

 คำสำคัญ :การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

Abstract

            This research aimed to study the present problems, expected problems and guidelines for developingclassroom research of teachersin Faculty of Technology Management, to develop classroom research of instructorsand to follow up the instructors’ classroom research development after training. The sample used was 15 instructors. The instrument used in this research wasan open-ended and closed-ended questionnaire. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, means, standard deviation, and t-test.

The research findings were as follows:

            Step1 Current condition of theinstructors in Faculty of Technology Management,it was found that the majority had done research in the classroom but they did not clearly understand which types the research they had done was and whether it was correct as required by the research disciplines. The problems found were the lack of enthusiasm of the teachers, materials, and advisors. They thought the research was an additional task they were assigned to do.Step 2 Developing teachers, a training curriculum was created and its quality was verified. The knowledge and understanding of the teachers after training were found to be higher than before training at .05 level of significance. Besides, the teachers had serious attention and expected that with the support of advisors in the training they would be able do the classroom research more effectively.Step 3 Follow-up, in their feedback the teachers were found to have a highly expectation in applying the knowledge they had gained from the training to do the classroom research. They expected that they could get the topics from their work. However, from the follow-up, three subjects were found not to be taken into the classroom research. This might possibly because of the lack of budget and the school was closed and in vacation. The teachers were found to observe and compare what they found and the knowledge they had learnt from the training but they had not organize it in a complete research report.

 Keywords: Classroom Research, Action Research, Workshop

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 230