ความคาดหวังของผู้บริหารต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในตำแหน่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 140 คน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป ในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และ F-test

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน
  2. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่และวุฒิการศึกษา พบว่าโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งพบว่าโดยภาพรวมและแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ ความคาดหวัง

 

Abstract

          The purposes of this research were 1) to study the expectations of school administrators regarding to academic administration in schools under Krabi Primary Educational Service Area Office 2) to compare the expectations of school administrators regarding to academic administration in schools under Krabi Primary Educational Service Area Office by positions, educational degree and experience. The subjects were 140 school administrators and 140 heads of academic affairs. The research instrument was a questionnaire on the expectations of school administrators and heads of academic affairs. The data obtained was analyzed to find out percentage, means, and standard deviation. Hypotheses test were done by using t-test and F-test.

The results showed that:

1) The overall expectations of school administrators regarding to academic administration in schools under Krabi Primary Educational Service Area Office were at high level. When considering each aspect, it was at the high level in every aspect.

2) The comparison of the expectations of school administrators regarding to academic administration in schools under Krabi Primary Educational Service Area Office by the positions and educational degree were found with statistically significant difference at .05 level. According to the experience classification was no statistical significant difference in six aspects as a whole.

Keywords: Academic Administration, Expectation

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 254