การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า กับกลุ่มควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ  3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 5 แผน   2) ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 5 ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .34−.75 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .32−.82  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90  4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test) แบบสองกลุ่มอิสระจากกัน

ผลการวิจัยพบว่า

1) ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.16/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ความ
พึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญความพึงพอใจ ชุดกิจกรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

Abstract

          The purposes of this research were 1) to develop activity packages on electromagnetism for  Mathayomsuksa 5 students to reach the standard criteria of 80/80, 2) to increase learning achievements between students in the experimental group taught using the activity packages and students in the control group taught using traditional teaching method, and 3) to investigate students’ satisfaction levels after their learning through the activity packages on electromagnetism. The educational research equipment consists of 1) five lesson plans on electromagnetism 2) five activity packages on electromagnetism 3) the electromagnetism achievement test, five multiple choices test, the difficult values in the range of .34 − .75, the discrimination values in the range of .32 − .82, and the reliability value of .90, with 20 items, and 4) the students’ satisfaction test, reliability value of .85 with 15 items. Mean, standard deviation, and two-tailed independent t-test were used for analyzing the collected data.

The results of this research are:

1) The efficiency value of the electromagnetism activity packages for students is at 86.16/83.33 which meets the standard criteria of 80/80,  2) The post learning achievement result of the students in the experimental group is higher than that of the students in the control group at significant level of .01, and  3) The satisfaction of the students in experimental group taught using the activity packages on electromagnetism is in a good level.

 Keywords:  Satisfaction, Activity packages, Achievement result

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 220