ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทยกับภาคธุรกิจบริการต่างชาติในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บทคัดย่อ

           การเข้าไปลงทุนในภาคธุรกิจบริการในแขวงจำปาสัก สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของผู้ประกอบการไทย ท่ามกลางการเข้าไปลงทุนของนักลงทุนสัญชาติต่างๆ เป็นกรณีที่น่าศึกษาอย่างยิ่งใน ประเด็นขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทย กับ ภาคธุรกิจบริการ สปป.ลาวซึ่งเป็นเจ้าถิ่น และต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจบริการของผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการ สปป.ลาว และ ผู้ประกอบการต่างชาติ ในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว และเปรียบเทียบขีดความสามารถในด้านนี้ จำแนกตามสัญชาติของผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคธุรกิจบริการ ประกอบด้วยโรงแรม ร้านอาหาร และ บริษัททัวร์ ที่จดทะเบียนประกอบกิจการกับแผนกการค้าและการลงทุน แขวงจำปาสัก (Department of Planning and Investment :DPI)  จำนวน 211 ราย ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจที่มีคนลาว ไทย และ สัญชาติอื่นๆ เป็นหุ้นส่วนประกอบธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ส่วนในรายด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .01 และ .05 ได้แก่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และทักษะการเงิน ส่วนในรายด้านได้แก่ด้านแรงงาน การบริหารจัดการ และ ด้านทัศนคติและค่านิยมไม่แตกต่างกัน จึงได้วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบรายคู่ในภาพรวมและรายด้านแล้ว พบว่า ธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของมีขีดความสามารถในภาพรวม และรายด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด้านทักษะการเงินธุรกิจมากกว่าธุรกิจที่มีคนไทย และคนต่างชาติเป็นหุ้นส่วนอยู่

 คำสำคัญ: ความสามารถในการแข่งขัน  ธุรกิจบริการ ประสิทธิภาพของธุรกิจ

 Abstract

           The Investment of Thai among Lao and different multi-national entrepreneurs in the service sectors Champasak  Province, Lao PDR is interesting as a case study in the degree of competitiveness. The main purpose of this study was to investigate the difference in the degree of competitiveness among Thai, Lao and multi-national entrepreneurs. A quantitative method using questionnaires were used to collect data from 211 entrepreneurs in service businesses such as hotels, restaurants, and tour operators registered with the the Department of Planning and Investment. Champasak Province. The whole competitiveness of Thai, Lao and multi-national entrepreneurs was reached through an analysis of F-test which indicated that there was significantly difference (p<.05). The findings revealed that their competiveness in the efficiency, effectiveness, and financial skills were different at a statistically significant level (p

Keyword: Competitiveness, Service Business, Business Efficiency


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 195