พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของผู้บริหารกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าไค-สแควร์

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมส่วนใหญ่ คือ ตัดสินใจโดยประชุมอภิปรายปัญหาและประเมินทางเลือกร่วมกันคิดเป็นร้อยละ  45.21 และต่ำสุด  คือ  ตัดสินใจด้วยตนเองโดยอภิปรายปัญหาร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล   คิดเป็นร้อยละ  9.96  
  2. เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในด้านการบริหารงานทั่วไป
  3. ตำแหน่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในด้านวิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไป
  4. ประสบการณ์ทำงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในด้านการบริหารงานทั่วไป

 คำสำคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจ

 

Abstract

          This research aimed to: 1) study the decision making behavior of the administrators in municipal schools , and 2) examine the relationship between the administrator’s status and the decision making of the school administrators. The samples were the school administrators and the head of academic groups in schools under Nakhon Si Thammarat municipal area consisting of 73 people. The research instruments used for data collection were questionnaire. The statistics used for analyzing data were frequency, percentage and Chi–square.

 The findings revealed that:

  1. The decision making behavior of the administrators in the school areas almost totally agreed with making decision by problematic discussion meeting and co-alternative assessment 45.21%. The lowest decision was self-making decision as discussing the problem with the subordinator individually was 9.96%.
  2. The relationship between decision making behavior of the administrators in the school areas and gender of administrators indicated that gender performed a decision making role as the administrators in the school areas in general.
  3. Job position had a relationship with the decision making behavior of the administrators in the school areas in terms of academic aspect, and the general administrative aspect.
  4. Work experiences had a relation to decision making behavior of the administrators in the school areas in term of general administrative aspect.

Keywords: Decision Making Behavior

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 187