การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถมศึกษา

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 2) เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินทักษะการเขียน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา ยกร่างรูปแบบด้วยวิธีประชุมระดมความคิดเห็นของครูแกนนำโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่สอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาครั้งที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ครูแกนนำต้นแบบการเรียนรวม ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ครั้งที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนจำนวน 6 คน โดยเลือกแบบเจาะจง และ 4) เพื่อศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบ ผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมและศึกษานิเทศก์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1)สภาพปัญหาการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ครูขาดการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายมาตรฐาน ขาดแนวการสอนเขียนของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่มีรูปแบบหรือแนวทางการวัดและประเมินผลการสอนด้านการเขียนที่เหมาะสม ขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ขาดสื่อการสอนเขียนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน 2) รูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่สร้างขึ้น   มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (2) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (3) แบบฝึกประเมินทักษะการเขียนคำพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ (4) คู่มือการใช้รูปแบบ  3) การทดลองใช้รูปแบบ ครั้งที่ 1 พบว่า แบบฝึกประเมินทักษะ การเขียน ช่องเติมอักษรในแบบฝึกหัดที่ 6 มีขนาดเล็กนักเรียนทำคะแนนร้อยละ 86.17 ครั้งที่ 2 นักเรียนทำคะแนนได้ร้อยละ 88.00 ซึ่งนำคะแนนไปประกอบในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ครูและผู้ปกครองสามารถนำรูปแบบไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนได้ 4) ประสิทธิผลรูปแบบ ประเมินโดยผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ โดยรวมพบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก  และประโยชน์ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: รูปแบบการประเมิน ทักษะการเขียน นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้

 

Abstract

             The objectives of this research were 1) to study the evaluation problems of the students with learning disabilities in elementary schools by using the results of the brainstorming sessions of the school administrators and teachers 2) to create the format for the evaluation of the writing skills of students with learning disabilities in elementary schools. The problems studied were used to draft a format of the classroom evaluation by using the results of the brainstorming sessions of teachers of the model schools who taught the students with writing disabilities. This had been checked the content’s congruence by the experts. 3) to test out the format of writing skills evaluation of the students with learning disabilities in the elementary schools. This was conducted first to find out the defectiveness of the format, the subjects used in the study were the students, teachers and the model administrator. The second reason was to study the samples of 6 students with learning disabilities in writing. 4) to study the effectiveness of the format of writing skills of the students with learning disabilities in elementary schools by using the evaluation of suitability, possibility and benefits format. The data provided was information from the teachers, parents, model administrators, and the educational supervisor. The data was analyzed by using percentage, mean and standard deviation.

The research findings were as follows:

           1) The problems with the writing skills evaluation of the learning disabilities of students in the elementary schools were found that the teachers lacked of knowledge and lacked of clearly understanding of evaluation process. They didn’t do the standard analytical educational in each item and lacked of guidelines to instruct the students with learning disabilities. There was no appropriate evaluation format or guidelines for writing skills. There was no understanding of the Individual Education Programs (IEP) and the Individual Implementation Programs (IIP). They lacked the teaching materials for the students with learning disabilities. 2) A developed evaluation format for the students with learning disabilities in the elementary schools  (1) Individual Education Programs (IEP) (2) Individual Implementation Programs (IIP) (3) The criteria of the evaluation formats of writing skills were based on the Basic Education Curriculum 2551BE. (4) The handouts were validated by the experts 3) The initial tests revealed that defective formats were being used in the evaluation of the writing skills exercises of 6 students that had a score of 86.17%. For the second test, they had a score of 88.00%. These scores were from validated handouts of the students educational achievements which were based on the IEP. 4) The effectiveness of the formats were evaluated by the parents,teachers, school administrations and the supervisors It was to be found suitable at a high level possibility at a high level, and benefits at a high level.

Keywords: Evaluation model, Writing skill, Learning disabilities students  

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 189