การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน โดยทีมผู้ดูแลในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งพบได้ในทุกพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพื่อดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจึงมีความสำคัญ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านโดยทีมผู้ดูแลในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน 61 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 84 คน มีเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน แบบบันทึกกิจกรรมการประชุมกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีการมีส่วนร่วม แบบสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของทีมผู้ดูแลในชุมชน แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแนวทางการสรุปการถอดบทเรียน ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาทีมผู้ดูแลในชุมชน ได้แก่ 1) การประชุมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยกระบวนการเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม 2) การอบรมพัฒนาทักษะทีมผู้ดูแลในชุมชน 3) การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านโดยทีมผู้ดูแลในชุมชน 4) บัตรจราจรชีวิต 4 สี 5) การนิเทศติดตาม 6) การประเมินผล 7) การถอดบทเรียน และ 8) สรุปผลการดำเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้ป่วยและทีมผู้ดูแลในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล โดยทีมผู้ดูแลในชุมชนร่วมกันดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน ด้วยการให้ความรู้และเสริมพลังแก่ผู้ป่วย ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ คือ เกิดทีมผู้ดูแลในชุมชนที่ให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนและเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่

 คำสำคัญ: รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ทีมผู้ดูแลในชุมชน

 

Abstract

            Diabetes, a non-communicable disease, is a major public health problem. Diabetes is found in all parts of the world including Thailand and costs a lot national budget. Therefore, it is essential to develop a diabetes care model to solve the problem. This action research was aimed to develop the model of diabetes care at home by the community care team. The study was conducted on 61 diabetes patients and other 84 participants in the area of Na-Suang Health Promoting Hospital, Det Udom District, Ubon Ratchathani Province. The technology of participation (TOP) was used to develop the plan. The research tools were an object interview, participation recording, observation and notes after action review activities. Descriptive and interferential statistics were used for quantitative data; and content analysis was applied for qualitative data analyses. The community care team development process consisted of: 1) group discussion with TOP 2) training for the community care team 3) home care 4) the 4-color life traffic 5) follow-up process 6) evaluation 7) after action review and 8) group reflection. This study revealed that knowledge, attitude, and good practice of patient’s self-care were significantly increased (p-value 0.01). Diabetes home care by community care team with educate and empowerment. Diabetic patients and community care team participated in planning, taking an action, and all evaluation processes. In summary, creating teamwork is an innovation and is a success factor for diabetic patient care by the community care team.

 Keywords : Diabetic care model, Care team in community

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 307