ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนตำบลโคกพระ ตำบลมะค่า และตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย ทัศนคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามวิถีความเป็นประชาธิปไตย การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติตนตามวิถีความเป็นประชาธิปไตย (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตยและ (4) แนวทางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีความเป็นประชาธิปไตย โดยทำการศึกษาในพื้นที่3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกพระ ตำบลมะค่าละตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 500 คน และผู้ให้ข้อมูลสนทนากลุ่ม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบทดสอบวัดความรู้แบบสอบถามการสนทนากลุ่มสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติพื้นฐานการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบพหุคูณ(Multiple linear regression analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และการแบบอุปนัย (Inductive)

 ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประชาชนมีเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องประชาธิปไตย อยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติระดับดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด ปฏิบัติตนตามวิถีความเป็นประชาธิปไตย ในระดับมาก การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก
  2. การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวิถีประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย ได้แก่ วิถีประชาธิปไตยทางการเมือง ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยทั่วไป การดำเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงในอาชีพ ความถี่ในการทำบุญ การดำเนินชีวิตด้วยความรู้และคุณธรรม จำนวนบทบาทในชุมชนที่เป็นอยู่ เพศ อายุ ทัศนคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขนาดครอบครัว ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้ากับวิถีทางความเป็นประชาธิปไตย ได้ร้อยละ 38.40 (R2 = 0.384, F= 27.564) และ
  4. แนวทางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีความเป็นประชาธิปไตย ดังนี้ ควรดำเนินการสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย พัฒนาความรู้ และจิตสำนึกในประชาธิปไตย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้พลเมืองเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ประชาธิปไตยจากภาคปฏิบัติ และปฏิรูปการศึกษา และสื่อมวลชนเพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ

 

คำสำคัญ: ความรู้ ทัศนคติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีทางความเป็นประชาธิปไตย

 

Abstract

              This research aimed to study (1) the understanding about the sufficiency economy, the understanding about democratic, the attitude toward the sufficiency economy, the living according to the sufficiency economy philosophy, the living following the democratic way, the integrate the sufficiency economy philosophy into the democratic way, and the relationship between the living according to the sufficiency economy philosophy and living following the democratic way, (2) the factor affecting investigation of the sufficiency economy philosophy into the democratic way and (3) the approaches for integrate the sufficiency economy philosophy into the democratic way. The research area covered 3 sub-districts namely Kokphra, Makha and Kodsaijo of Kamtharavichai district in Mahasarakam province. The sample consisted of 500 people answering a questionnaire and 30 persons for the focus group. The instruments were the test, the rating scale questionnaire and the focus group interview. The statistics were descriptive statistics, Pearson Product Moment Correlation and Multiple Linear Regression Analysis. The qualitative collected data was analyzed by the content analysis and the Inductive analysis.

The research findings were as follows:

  1. The people had an understanding about the sufficiency economy and the democracy at a moderated level; they had a good level of attitude towards the sufficiency economy, took the sufficiency economy to lead their life as the highest level. In addition, they had been behaving according to the way of democracy at higher level, integrating the sufficiency economy philosophy into the democratic way was at a higher. Taking the sufficiency economy to lead living had positively related to behaving according to the way of democracy statistically significant at .01.
  2. The factors affecting the investigation of the sufficiency economy philosophy into the democratic way were the democratic politics, the sufficiency economy understanding, the living with immunity, the career stability, the frequency of merit making, the living with knowledge and morality, the community role being, sex , age, the attitude towards the sufficiency economy, and the family size. These variables could together explain the variance of integrate the sufficiency economy philosophy into the democratic way for 38.40% (R2 = 0.384, F= 27.564).
  3. The approach to integrate the sufficiency economy philosophy into the democratic way were creating a democratic political culture, developing the knowledge and awareness of democracy and sufficiency economy, promoting the citizens to understand and learn about the sufficiency economy of democratic practice, and reforming the education and the media to create quality citizens.

Keywords: Knowledge, Attitude, The Sufficiency Economic Philosophy, The Democratic Way of Life

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 332