ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกของประเทศไทย ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของธุรกิจส่งออกของประเทศไทย ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชากร คือ ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ได้กลุ่มตัวอย่าง 346 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ .988 โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regressions analysis) พบว่า 1) ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 คำสำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด ธุรกิจส่งออก การจัดการการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแข่งขัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 Abstract

            This research aimed 1) to study factors of export business marketing that affected the change management pattern for improving the competitiveness of Thailand export business toward the expansion of ASEAN Economic Community and 2) to investigate factors of export business marketing that affected the change management pattern for adjusting economic structure to support changes of an export business in the future for expansion of ASEAN Economic Community. Population were 2,529 authorized entrepreneurs by Department of Business Development, Ministry of Commerce, at provinces of the lower northeastern Thailand including Ubon Ratchathani, Srisaket, Surin, and Buriram. The samples consisted of 346 entrepreneurs.The research instrument was a five-rating scale questionnaire with a reliability value equivalent to .988. Statistical hypothesis testing used a multiple regression analysis. Results of this research indicated 1)marketing promotion and market place affected for enhancing competitive ability, 2) marketing promotion and products affected economic structure modification supported an export business in the future.

 Keyword:  Marketing factors, Export business, Change management, Competitiveness, Expansion of ASEAN Economic Community


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 208