การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์

บทคัดย่อ

           การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ 2) เพื่อสร้างและทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความต้องการแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จำนวน 44 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 10 ข้อ และประเมินความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 14 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              ผลการวิจัยพบว่า

  1. ตัวอย่างมีระดับความต้องการการเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ปริพันธ์ โดยภาพรวมระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.05) โดยมีความต้องการด้านลักษณะของสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.48)
  2. คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบก่อนเรียน โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 6.10 และคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 7.43
  3. ผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการประยุกต์ปริพันธ์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.13)

 คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การประยุกต์ปริพันธ์

 

 Abstract

           This research aims to 1) survey needs of calculus I learning, Applications Integrals,  2) invent and trial the computer-assisted lessons for calculus I learning, Applications Integrals, and 3) assess the user satisfaction toward the computer-assisted lessons for calculus I learning, Applications Integrals. The samples used in this research were undergraduate students, Regular, of the Faculty of Chemistry, Ubon Ratchathani Rajabhat University. The group of 21 students who studied Calculus I in term two, academic year 2016, was collected by judgmental sampling. The teaching tool used in the trial was the invented computer-assisted lessons for Applications Integrals and the data collection tool was a needs survey questionnaire which consists of 44 questions in 6 levels criteria, a multiple-choice test of learning achievement which consists of 10 questions, and a satisfaction survey which consists of 14 questions in 5 levels criteria. Statistics were percentage, mean, and standard deviation.

              The research findings were as follows:

  1. The result of students’ needs survey indicates the samples has high-level (x̄ = 4.05), of the needs to learn Applications Integrals–needs in the type of learning tools is at high-level (x̄ =4.48).
  2. The analysis result of learning achievement shows that the average score of the post-tests of the usage of computer-assisted lessons is higher than the average score of the pre-test – the average score of the pre-test of the usage of computer-assisted lessons is of 6.10 while the average score of the post test is of 7.43.
  3. The computer-assisted lessons users indicate that satisfaction has high-level (x̄ = 4.13).

Keywords: Computer Assisted, Applications Integrals

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 375