การส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

           การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ (2) ศึกษาการส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 406 คน ใช้การเก็บแบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า (1)

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) รูปแบบการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรส ได้แก่ การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 78.3 (R2 = .783)

 คำสำคัญ: การส่งเสริมการตลาด กระบวนการรับรู้ ซอสปรุงรส

 

Abstract

            The purposes of this research were to (1) compare the individual characteristics influencing consumer’s perception process of seasoning sauce product’s marketing promotion in Mueang district, Ubon Ratchathani province and (2) study the influence of marketing promotion of seasoning sauce product’s that affected perception process of customer in Mueang district, Ubon Ratchathani province. The data were collected by using questionnaires. The samples were 406 consumers from Mueang district, Ubon Ratchathani province selected by convenience sampling. The data were analyzed by using statistical software. Statistical analysis in this study were percentages, frequencies, mean, t-test, F-test and multiple regressions analysis. The results showed (1) the differences of individual characteristics in term of age, occupation, marital status and incomes per month influenced on the perception process of seasoning sauce product’s marketing promotion with a statistically significant value of 0.01, (2) the pattern of seasoning sauce product’s marketing promotion were sales promotion, personal selling, direct marketing and public relations which influenced perception process of customer in Mueang district, Ubon Ratchathani province with a statistically significant value of 0.01. It could forecast the change of perception process with the percentage of 78.3 (R2 = .783)

 Keywords: Marketing promotion, Perception process, Seasoning sauce product

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 185