ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับครูที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา และ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่พัฒนาขึ้นโดยการใช้ภาษา PHPและ ภาษา JAVAและสร้างฐานข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล MySQLบนระบบปฏิบัติการ Android และ Window XPเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จำนวน 5 คน ด้วยวิธี Black box testing และกลุ่มผู้ใช้งานระบบคือ ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

  1. 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการรักษาความปลอดภัย การจัดการข้อมูลพื้นฐานนักเรียนครู ปีการศึกษา ระดับชั้นเรียน ห้องเรียน การจัดการประเมินพฤติกรรมนักเรียน การรายงานผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน ความฉลาดทางอารมณ์ การประเมินพหุปัญญารายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งเป็นไปตามขอบเขตของระบบที่กำหนดไว้
  2. 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า (1) ด้านความสามารถในการทำงานระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (2) ด้านความถูกต้อง ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก (3) ด้านการออกแบบระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีและ (4) ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่า กลุ่มผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้จริง

คำสำคัญ: อุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Abstract

          The objectives of this research were : 1. to study and develop the Student Counseling System on mobile devices; 2. to find the efficiency of the developed system. The system was developed using PHP and JAVA, MySQL as a database management system and Windows XP and Android as operating systems. The research instrument used in this study was a 5-level Likert Scale questionnaire. The developed Student Counseling System was evaluated by 5 experts in the field and groups of 30 users composed of executives, mentors, administrative teachers, parents and students. Statistics used in this study was mean and standard deviation.

The findings of this study were as follows:

  1. The developed Students Counseling System on mobile devices was capable to carry out system security, data collection of basic information about students, teachers, academic year, level of education, classroom management, student’s behavior assessment management, and assessment result reporting of Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Emotional Quotient (EQ), multiple intelligences, and student’s home visiting.
  2. The system efficiency evaluation of the developed information system carried out by experts regarding 4 efficiency aspects had been identified as the following. (1) Functional Requirements: the developed system has obtained a good performance level. (2) Function: the system has met anexcellent level of correctness. (3) Usability: the system has accomplished a good level of design. (4) Security: the security level of the developed system has reached a good level. Accordingly, the overall efficiency evaluation of the developed information system was at a good level, and the overall evaluation resulted from users’ satisfaction was at a good level.

Keywords: Mobile device, Student counseling system

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 190