การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา บทบาทหน้าที่การสอน ประสบการณ์การทำงาน 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูผู้สอนวิชาสามัญและวิชาศาสนาอิสลามในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557 จำนวน 205 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t  และการทดสอบค่า F

ผลการวิจัยพบว่า

            1)  ครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราชมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2)  ครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวุฒิทางการศึกษา บทบาทหน้าที่การสอน  และประสบการณ์การทำงานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดการประเมินผล การมีส่วนร่วมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาสถานศึกษา

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาเอกชน การสอนศาสนาอิสลาม

 

Abstract

              This research aimed to 1) study the participation in academic administration of teachers in Islamic private school 2) to compare the participation in academic administration of teachers in Islamic private school Nakon Si Thammarat province which be classified by gender, educational level, teaching roles, work experiences 3) study guidance of the development of participation in academic administration of teachers in Islamic private school. Samples in this research were 205 teachers who taught ordinary courses and Islamic religion courses in Islamic private school Nakon Si Thammarat province and in academic year 2557. Research instruments used in this research were the 5-rating scale questionnaire and open-ended questionnaire. Statistics used for data analysis in this research were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.

 The results revealed that;

                1) Teachers in Islamic private school in Nakhon Si Thammarat province had participated in overall and in each parts of academic administration in high level.

                 2) Teachers in Islamic private school in Nakhon Si Thammarat province who had difference gender had statistic significantly difference participated in overall academic administration at .05. For educational level, teaching roles and working experiences had a significantly difference participated in overall academic administration at .01.

             3) Guidance of the development of participation in academic administration of teachers in Islamic private school in Nakhon Si Thammarat were encouragement participation in curriculum development, course planning, knowledge sharing in teaching management, measurement and evaluation, and education quality assurance for bringing the result to improvement of school.

 Keywords: Academic administration, Private school, Islamic teaching

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 159