ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของตลาดประมูลยางพารา : กรณีศึกษาตลาดยางพาราตำบลบุเปือยอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพาราตำบลบุเปือยอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าตลาดประมูลยางพาราที่เป็นสมาชิกตลาดประมูลยางพาราตำบลบุเบือย จำนวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์สมการความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการบริการด้านบุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพาราตำบลบุเปือยอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 คำสำคัญ:ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ตลาดประมูลยางพารา ความพึงพอใจ

 

Abstract

             This research aimed to study the service marketing mix that affected customer satisfaction on service of the rubber auction market of Nam Yuen district, UbonRatchathani province. The sample were 190 the rubber auction market’s customers. The research instrument was a questionnaire. The statistics were multiple regressions. The results revealed that service marketing mix such as service, staff, and physical evidence affected customer satisfaction on service of the auction rubber market of Nam Yuen district, UbonRatchathani province with a statistical significance of 0.05.

 Keywords: Service marketing mix, Auction rubber market, Satisfaction


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 167